zawiadomienie/obwieszczenie

2018-01-25 0902
Art. czytany: 1030 razy

Nowe Piekuty 24 stycznia 2018r.

IK. 6733.1.2018

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowe Piekuty zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :
• Budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej SN kV, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV oraz budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno –kablowej nN0,4kV na ternie działek nr 90/3, 90/2, 86/2, 482/1, 92/1, 91/1, 459/1, 459/2, 30/1, 30/3, 35/2, 35/3, 39/4, 39/5, 41, 39/7, 39/6, 45/2, 45/3, 112/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Kostry Noski Gmina Nowe Piekuty.

W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z danymi sprawy oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8; (pokój Nr 19) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.