zawiadomienie/obwieszczenie

2018-02-27 0755
Art. czytany: 845 razy

ZAWIADOMIENIE

Nowe Piekuty 21 lutego 2018r.


IK. 6733.1.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :
- Budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, na terenie Gminy Nowe Piekuty położonym we wsi Kostry-Noski na działkach nr geod.: 90/3, 90/2, 86/2, 482/1, 92/1, 91/1, 459/1, 459/2, 30/1, 30/3, 35/2, 35/3, 39/4, 39/5, 40, 41, 39/6, 39/7, 45/2, 45/3, 112/5.


W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.