Obwieszczenie

2018-03-13 1520
Art. czytany: 893 razy

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 12.03.2018r. Wójt Gminy Nowe Piekuty wydał decyzję Nr IK. 6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV , budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, na terenie wsi Kostry-Noski na działkach nr geod.: 90/3, 90/2, 86/2, 482/1, 92/1, 91/1, 459/1, 459/2, 30/1, 30/3, 35/2, 35/3, 39/4, 39/5, 40, 41, 39/7, 39/6, 45/2, 45/3, 112/5, Gmina Nowe Piekuty
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 .

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójt Gminy Nowe Piekuty w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.