zawiadomienie

2018-08-09 0956
Art. czytany: 915 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty 31 lipca 2018r.

IK. 6733.4.2018

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowe Piekuty zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :
- budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, elektroenergetycznej sieci napowietrzno- kablowej nN 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na działkach Nr geod. 22/1, 21/3, 28 , obręb Jabłoń-Spały, gmina Nowe Piekuty.
W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z danymi sprawy oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8; (pokój Nr 19) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.