zawiadomienie

2018-10-23 1112
Art. czytany: 785 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty 23 października 2018r.

IK. 6733.6.2018


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowe Piekuty zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Nowe Piekuty w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :
- rozbiórce mostu i budowie przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Nowe Rzepki na działkach Nr geod. 165, 6/12, 6/13, 172, 171, 5/5, 5/3 , gmina Nowe Piekuty.

W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z danymi sprawy oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8; (pokój Nr 19) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.