zawiadomienie

2018-11-20 0818
Art. czytany: 768 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty 20 listopada 2018r.


IK. 6733.6.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096),

zawiadamiam strony postępowania

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :
- rozbiórce mostu i budowie przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Nowe Rzepki na działkach Nr geod. 165, 6/12, 6/13, 172, 171, 5/5, 5/3, gmina Nowe Piekuty.

W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.