obwieszczenie

2018-12-03 1025
Art. czytany: 816 razy

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29.11.2018. Wójt Gminy Nowe Piekuty wydał decyzję Nr IK. 6733.6.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbiórce mostu i budowie przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Nowe Rzepki na działkach Nr geod. 165, 6/12, 6/13, 172, 171, 5/5, 5/3, gmina Nowe Piekuty.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 .

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójt Gminy Nowe Piekuty w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.