obwieszczenie

2019-01-17 1037
Art. czytany: 744 razy

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.01.2019r. Wójt Gminy Nowe Piekuty wydał decyzję Nr IK. 6733.7.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WSK4470C”składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 62 m. (wysokość zawieszenia anten – 59m) na części działki nr geod. 7/9 obręb geod. Jośki, gmina Nowe Piekuty wraz z infrastrukturą techniczną.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójt Gminy Nowe Piekuty w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.