zawiadomienie

2019-10-04 1259
Art. czytany: 406 razy

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.10.2019. Wójt Gminy Nowe Piekuty wydał decyzję Nr IK. 6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbiórce istniejącego mostu i budowie przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowo- Częstki na działkach Nr geod. 630, 629/2, 372/1, 372/2, 390, 636, 389/2, 370/1, 391/1, oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107627B gmina Nowe Piekuty.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 .

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.