Ogłoszenie o przetargu

2019-11-19 1153
Art. czytany: 390 razy

Ogłoszenie o przetargu

Nowe Piekuty, 18.11.2019OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 28 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31.) Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Piekuty położonej w Jabłoni Kościelnej:
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jabłoni Kościelnej przeznaczoną pod zabudowę mieszkalną oznaczoną nr geod.: 144/11 o pow. 0,0855 ha,
1.1. Cena wywoławcza nieruchomości: 29 275,00 PLN netto.
Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
1.2. Wysokość wadium: 2 930,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowych Piekutach
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Wysokim Mazowieckim - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1W/00033424/7
2. Przedmiotowa nieruchomość, zlokalizowana jest w miejscowości Jabłoń Kościelna.
Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Działka zlokalizowana w centrum miejscowości Jabłoń Kościelna, niezabudowana, zadrzewiona. Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.
3. Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym MPZP..
4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
5. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
6. Minimalne postąpienie: zgodne z §14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
UWAGI:
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.
7. Wymienione w pkt 1.1 do 1.2 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Nowych Piekutach SBR Szepietowo Oddział Nowe Piekuty nr 38 8769 0002 0260 0013 2000 0060 najpóźniej w dniu 19 grudnia 2019r. W tytule przelewu konieczne jest określenie numeru geodezyjnego nieruchomości na sprzedaż której wadium jest wpłacone.
8. Wpłacone wadium podlega:
a) zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg
b) zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania
c) przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, natomiast przetarg czyni się niebyłym
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt 7 uiszczą wymienione w pkt 1.2 wadium.
Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą aktualny dokument tożsamości.
a) jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu
b) w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka.
10. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowe Piekuty nr 54 8769 0002 0260 0013 2000 0160, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
11. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi nabywca.
12. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
13. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 4769520 wew. 13, drogą elektroniczną e-mail: urzad@nowepiekuty.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Nowe Piekuty - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
ZASTRZEŻENIE:
Wójt Gminy Nowe Piekuty zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej http://www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl/
Ogłoszenie umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń UG Nowe Piekuty
2. na stronie internetowej Gminy Nowe Piekuty
3. w lokalnej prasie
4. przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Nowe Piekuty