Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty

2019-11-22 1308
Art. czytany: 320 razy

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty

W dniu 29 listopada 2019 roku odbędzie się X Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
Początek obrad sesji o godzinie 10:00 w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.
Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Zapoznanie z projektem budżetu Gminy Nowe Piekuty na rok 2020.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.,
2/ określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Nowe Piekuty oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
3/ obniżenia ceny 1q żyta do celów naliczania podatku rolnego na 2020 rok,
4/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
5/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
6/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty,
7/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązującej na terenie Gminy Nowe Piekuty,
8/ zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
9/ rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
7. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Nowe Piekuty za I półrocze 2019 roku.
8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych.
9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
12. Zapytania i wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.


Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski