Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO

2020-01-20 1237
Art. czytany: 139 razy

Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych w ramach wykonywania zadań publicznych w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty jest Wójt Gminy z siedzibą w Nowych Piekutach przy ul. Głównej 8. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną, telefonicznie pod numerem 867469520 lub poprzez e-mail urzad@nowepiekuty.pl.

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd Gminy w Nowych Piekutach danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres urzad@nowepiekuty.pl.

Urząd Gminy w Nowych Piekutach przetwarza dane osobowe swoich klientów w oparciu o:

1) wymogi prawa;
– Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
– Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu realizacji zadań publicznych przez Urząd Gminy w Nowych Piekutach. Zestawienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa zostało zamieszczone poniżej;

2) zawartą umowę;
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w uzasadnionych przypadkach w celu dochodzenia powstałych roszczeń;

3) zebrane zgody na przetwarzanie w określonym celu.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z marketingiem i promocją własną Administratora. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej realizacji tych zadań.

Podanie lub przekazanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, którego dotyczy zgoda.
W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

Ponadto informujemy, że:
– Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
– Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
– Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.
– Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.