Informacja o Urzędzie Gminy

2005-03-18 0805
Art. czytany: 7698 razy

Informacja

Informacja dotycząca struktury Urzędu Gminy


Kierownikiem Urzędu Gminy Nowe Piekuty jest Wójt Gminy Pan Marek Kaczyński wybrany na to stanowisko w dniu 27 października 2002 roku .
Panią Janinę Markowską powołano na Sekretarza Gminy w dniu 29 września 1994 r
Zasady kierowania pracą urzędu zostały określone w regulaminie organizacyjnym Urzędu, który udostępniony jest mieszkańcom na stronie Biuletynu Ininformacji Publicznej pod adresem www .ugpiekuty.bip.podlaskie.pl/ oraz wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu w pokoju Nr 9 ( na stanowisku pracy ds. obsługi organów gminy i obsługi kasowej ) w godzinach pracy Urzędu .
Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika Gminy . Sekretarz Gminy w przypadku nieobecności Wójta wykonuje zadania w ramach zastępstwa , zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu .
Skarbnikiem Gminy jest Pani Anna Kunicka, która zapewnia prawidłową gospodarkę finansową gminy i jako główny księgowy budżetu wykonuje wynikające z tego tytułu zadania .

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy :

Stanowiska kierownicze :
1. Wójt
2. Sekretarz
3. Skarbnik

4. Urząd Stanu Cywilnego
- Kierownik – Ewa Pruszyńska
- Z-ca Kierownika- Hanna Perkowska
5. Ośrodek Pomocy Społecznej
- Kierownik – Krzysztof Porowski
- pracownik socjalny – Regina Rybicka
6 Referat budżetu i finansów
- Kierownik ref. – Anna Kunicka
- płace i rozliczenia – Marianna Żebrowska
- księgowość budżetowa – Teresa Jankowska
- płace , oświata – Jolanta Płońska
- wymiar podatków i opłat – Wiesława Łaszczuk
- księgowość podatkowa – Zofia Olędzka
-
7. Obsługa organów gminy i obsługa kasowa – Wiesława Brzozowska
8. Sekretariat i sprawy organizacyjno-kadrowe – Małgorzata Wyszyńska
9. Świadczenia rodzinna – Małgorzata Jabłońska
10. Gospodarka komunalna i obrona cywilna – Jan Rzymski
11. Drogownictwo i budownictwo – Krzysztof Zubczyński
12. Wodociągi i ochrona środowiska – Karol Kulesza


Czas pracy Urzędu Gminy – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15-30
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 9.00-12.00
Tel. 4761520
Fax. 4761522
e-mail Urzędu Gminy: ugpiekuty@pro.onet.pl


Sporządziła :Hanna Perkowska