zawiadomienie o wyborze oferty - orlik 2012

2008-07-17 1539
Art. czytany: 4485 razy

zawiadomienie o wyborze oferty

Nowe Piekuty 2008-07-17 IK.341-4/1/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IK.341-4/1/08. Nazwa zadania: Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Kościelnej w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę : City Play Sp. z o.o. ul. E. Ciolka 35 lok. 73 01-445 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty : 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODMEL” Sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowiecki ul. Zambrowska 8  Cena oferty brutto 1.187.906,84 zł  Liczba punktów w kryterium cena: 83,70 2. City Play Sp. z o.o. ul. E. Ciolka 35 lok. 73, 01-445 Warszawa  Cena oferty brutto 994.300,00 zł  Liczba punktów w kryterium cena: 100 3. PANORAMA II Sp. z o.o. 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73  Cena oferty brutto 1.174.861,19 zł  Liczba punktów w kryterium cena: 84,63 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) – dział VI „Środki ochrony prawnej” Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. _____________________________________ Kierownik Zamawiającego