Decyzja celu publicznego

2013-08-20 0915
Art. czytany: 2410 razy

decyzja celu publicznego

Nowe Piekuty 20 sierpnia 2013 r. IK. 6733. 1. 2013 DECYZJA Nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust.1 i art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - po rozpatrzeniu wniosku PODLASKIEGO ZARZADU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU ul. Elewatorska 6; 15-620 Białystok z dnia 01 lipca 2013 r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku Nowe Piekuty – Kostry Noski w km. 17+079 k/ Krasowo Częstki zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny 613; 673; 636; 594/5 (rzeka Tłoczewka) w m. Krasowo Częstki, gmina Nowe Piekuty, wraz z nie-zbędnymi dojazdami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. u s t a l a m lokalizację inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku Nowe Piekuty – Kostry Noski w km. 17+079 k/ Krasowo Częstki zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny 613; 673; 636; 594/5 (rzeka Tłoczew-ka) w m. Krasowo Częstki, gmina Nowe Piekuty, wraz z niezbędnymi dojazdami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Granice terenu inwestycji przedstawiono na mapie w skali 1:1000 kolorem fioletowym , znajdującej się w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym uzyskano uzgodnienie projektu niniejszej decyzji w zakresie:  Melioracji wodnych – postanowienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzą-dzeń Wodnych w Łomży Nr WZM.RI/4000/567/2013 z dnia 29.07.2013 r. 1) Rodzaj inwestycji Urządzenia infrastruktury technicznej – przebudowa przepustu w ciągu drogi woje-wódzkiej w istniejącym pasie drogowym i działce rzeki Tłoczewka. 1.1. Stan istniejący terenu inwestycji . - pas drogi wojewódzkiej oraz wydzielony pas terenu rzeki Tłoczewka. 2) Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: 2.1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, realizacja inwestycji nie może wpływać ani zmieniać istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich; 2.1. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i za-bytków oraz dóbr kultury współczesnej, inwestycja: nie wpływa ujemnie na środowisko; zlokalizowana poza strefą ochrony konserwatorskiej; 3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, - warunki zabezpieczenia i ewentualnej przebudowy istniejącego uzbrojenia tech-nicznego kolidującego z projektowaną inwestycją tj. z przepustem przeprowadzają-cym wodę z prawej na lewą stronę drogi, należy uzgodnić z gestorami poszczegól-nych sieci. 4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, - należy zachować wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010r. Dz.U.z 2010 243 poz. 1623 ze zmianami) w tym, w szczególności: 1) zasięgi przestrzennej uciążliwości związane z lokalizacją i funkcjonowa-niem przedmiotowej inwestycji nie mogą przekroczyć granic terenu będą-cego w dyspozycji inwestora (na cele budowlane); 2) projektowana inwestycja nie może kolidować z istniejącym i projektowa-nym zagospodarowaniem terenów sąsiednich; 3) lokalizację projektowanego przepustu w drodze wojewódzkiej na etapie opracowania projektu budowlanego oraz warunki prowadzenia prac bu-dowlanych należy uzgodnić z właścicielem gruntów lub zarządcą terenów przewidzianych pod planowaną inwestycję; 4) należy uzyskać zezwolenie Zarządcy Drogi na lokalizację urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót związanych z projektowana inwestycją. - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymsto-ku działając z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego uzgadniając projekt decyzji podkreślił, iż na terenie inwestycji występuje śródlądowa woda powierzchniowa – rzeka Tłoczewka, a zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wod-ne zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych. 5. Warunki wynikające z przepisów szczególnych • Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) oraz zgodnie z obowią-zującymi przepisami i normami ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wy-maganych odległości i zabezpieczeń przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, budynkami, drzewami itp. • Ewentualna wycinka drzewostanu wymaga uzyskania zgody Gminy w tym zakresie. • Dokumentację architektoniczno – budowlaną należy wykonać zgodnie z Rozporzą-dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego za-kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 10 lipca 2003r. ze zmianami), • Inwestycja powinna odpowiadać przepisom zawartym w: - Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami); - Ustawie o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr19, poz.115z późn. zmianami ); • Ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r (Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami); • Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z późniejszymi zmianami) • do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć: 1. ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 6. Skutki wynikające z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Niniejsza decyzja zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wywołuje skutków o których mowa w art. 36 ustawy. UZASADNIENIE Ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sformuło-wano w oparciu o wniosek przedłożony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz na podstawie przepisów odrębnych. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, ustalono co następuje: Wniosek PZDW dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-nego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku Nowe Piekuty – Kostry Noski w km. 17+079 k/ Krasowo Częstki zlo-kalizowanego na działkach nr geodezyjny 613; 673; 636; 594/5 (rzeka Tłoczewka) w m. Krasowo Częstki, gmina Nowe Piekuty, wraz z niezbędnymi dojazdami oraz towa-rzyszącą infrastrukturą techniczną. Zgodnie z art. 2 pk. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-ściami wnioskowane zamierzenie ma charakter inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Nowe Piekuty, na podstawie art. 71 ust. 1, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – przeprowadził postępowanie administracyjne w sprawie ewentualnej konieczności wy-dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/wymienionego przedsięwzię-cia, zasięgając odpowiednio opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bia-łymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazo-wiecku. Na podstawie uzyskanych opinii wymienionych właściwych w sprawie organów , Wójt Gminy Nowe Piekuty wydał Decyzję Nr 1.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. sprawa Nr IK.6220.1.2013, w której orzekł o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po-legającego na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku Nowe Piekuty – Kostry Noski w km. 17+079 k/ Krasowo Częstki zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny 613; 673; 636; 594/5 (rzeka Tłoczewka) w m. Krasowo Częstki, gmina Nowe Piekuty, wraz z niezbędnymi dojazdami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. (decyzja Wójta – w aktach sprawy). W trakcie prowadzonego postępowania, po powiadomieniu stron za pośrednic-twem zawiadomienia oraz obwieszczenia, zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym, uwag i zastrzeżeń nie wniesiono. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora (art. 52.1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647). Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa między innymi: rodzaj inwestycji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych (które musi spełnić Inwestor przed wy-stąpieniem o pozwolenie na budowę), nie rodzi natomiast praw do terenu oraz nie na-rusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Prawo do dysponowania terenem będzie wymagane na etapie postępowania administracyjnego przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. • Odstąpiono od uzgodnienia decyzji wynikającej z art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ze zmia-nami , w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, ponieważ na tym te-renie w planie sporządzonym przed 1 stycznia 1995r. nie przewidywano realizacji tych zadań . Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na przedmiotowy teren może być wydana decyzja również innym wnioskodawcom. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i upraw-nień osób trzecich. Z tytułu niniejszej decyzji nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych przez wnioskodawcę, który nie uzyskał prawa do terenu. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. - X - Decyzja niniejsza wygasa, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub dla obszaru, na którym przewiduje się realizację inwestycji, zostanie uchwalony miej-scowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wyda-nej decyzji. - x - Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Załączniki: 1.Mapa przedstawiająca lokalizację inwestycji 2. opis techniczny O t r z y m u j ą : 1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok 2. Strony postepowania – wg. rozdzielnika 3. a/a Do wiadomości: 1.Marszałek Województwa Podlaskiego Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 Opracował zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniony urbanista Elżbieta Krasowska Okręgowa Izba Urbanistów z/s w Warszawie WA - 096