obwieszczenie

2014-04-22 1022
Art. czytany: 2235 razy

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.04.2014. Wójt Gminy Nowe Piekuty wydał decyzję Nr IK. 6733.2.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Przebudowie, rozbudowie i remoncie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach na działce o nr ew. geod 38/1, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8 (pokój nr 14) w godzinach od 730 do 1530 . Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójt Gminy Nowe Piekuty w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.