Ogłoszenie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

2015-07-17 1105
Art. czytany: 1503 razy

Ogłoszenie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Nowe Piekuty, 17.07.2015 r. OGŁOSZENIE o sporządzeniu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko. Na podstawie art. 39, art. 40, i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Zawiadamiam o sporządzeniu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko. Z w/w dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Piekuty, pokój Nr 16 oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Piekuty pod adresem: http://www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl/ Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie: 1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ugpiekuty@pro.onet.pl, urzad@nowepiekuty.pl . Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowe Piekuty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowe Piekuty.