zawiadomienie

2015-09-01 0751
Art. czytany: 1817 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty, 01.09.2015 r. IK. 6733.1.2015 ZAWIADOMIENIE Na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267z późn. zmianami), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: „Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange „Wyliny” składającej się z wieży antenowej o wysokości całkowitej do 55 m wraz z infrastrukturą techniczną i instalacją antenową na działce nr 10/18 położonej w obrębie wsi Nowe Rzepki Gmina Nowe Piekuty”. Inwestor: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa”. W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Otrzymują strony postępowania: 1. Networks! Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2. Sławomir Moczydłowski Nowe Rzepki 2 18-212 Nowe Piekuty 3. a/a