A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach » Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy
» Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
» Uchwała Nr XII/71/20
» Uchwała Nr XII/73/20
» Uchwała Nr XII/72/20
Ilość wiadomości z działu 'Statut Ośrodka Pomocy Społecznej': 1
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

Statut Ośrodka Pomocy SpołecznejUCHWAŁA NR XXV/154/2013


RADY GMINY NOWE PIEKUTY


 


z dnia 29 sierpnia 2013 r.


 


w sprawie uchwalenia Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach


 


 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.          o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,        poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,     poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,          poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106    poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,   poz. 1281), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Rada Gminy Nowe Piekuty  uchwala, co następuje:


 


§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach  stanowiący załącznik      do niniejszej uchwały.


 


§ 2. Traci moc Uchwała NR XIX/88/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 7 października 2004 r.      w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach /Dz.Urz.Woj.Podl.z 27 października 2004 r. Nr 161, poz.2153/ ze zmianami;


Uchwała NR XXV/121/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach                               /Dz.Urz.Woj.Podl.z 23 wrzesnia 2005r. Nr 207, poz. 2367/,


Uchwała NR XIX/113/08 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/04 z dnia 7 października w sporawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach / Dz.Urz.Woj.Podl.z 31 grudnia 2008 r. Nr 334, poz. 3593 /,


Uchwała NR III/11/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach / Dz.Urz.Woj.Podl.z 2020 stycznia 2011r. Nr 16, poz. 2367244/,


 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.


 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


 


 


    Przewodniczący Rady


 


   Andrzej Radziszewski


 


 


 


 


 


 


Załącznik do uchwały Nr XXV/154/2013    Rady Gminy Nowe Piekuty                       z dnia 29 sierpnia 2013 r.


 


STATUT  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH PIEKUTACH


 


 


§ 1. Statut  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach, zwany dalej „Statutem” określa:


I.     Postanowienia ogólne


II.   Cele i zadania Ośrodka


III. Nadzór i Organizację Ośrodka


V.   Gospodarkę finansową Ośrodka


IV.  Postanowienia końcowe


 


I. Postanowienia ogólne


 


§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Nowe Piekuty prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którego organem stanowiącym jest Rada Gminy  Nowe Piekuty.


2. Ośrodek został powołany Uchwałą Nr 45/11 Gminnej Rady Narodowej  w Nowych Piekutach z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej       w Nowych Piekutach.


§ 3. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy i Wojewoda Podlaski.


2. Nadzór nad realizacją zadań zleconych Ośrodkowi z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.


§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Nowe Piekuty.


2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Nowe Piekuty.


3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. Pieczęć podłużna dodatkowo może zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON, NIP, komórki organizacyjnej.


§ 5. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:


1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.   poz. 182 z późn.zm.);


2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);


3) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów          (Dz. U.  z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);


4) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz.732);


5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych       ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);


6) Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r.   Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);


7) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.     Nr. 223, poz. 1458 z późn. zm.);


8) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572   z póź. zm.);


9) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);


10) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej     (Dz. U. z 2011 r., Nr 149 poz. 887 z późn. zm.);


11) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,        poz. 1591 z późn. zm).


12) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,     poz. 1240);


13) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223  z    późn. zm.);


14) niniejszego Statutu;


15) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.


II. Cele i zadania Ośrodka


 


§ 6. Celem ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie        o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy Nowe Piekuty.


§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:


1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Nowe Piekuty;


2) praca socjalna;


3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;


4) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;


5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób    i rodzin;


6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną;


7) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – w tym celu tworzy się w ramach Ośrodka komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych;


8) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;


9) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;


10) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,


11) obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego;


12) kierowanie wniosków o ustalanie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.


§ 8. 1. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.


2. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.


3. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.


4. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.


§ 9. Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,


§ 10. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, służbą zdrowia, prokuraturą, sądami, policją, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


 


III. Nadzór i Organizacja Ośrodka


§ 11. 1. Ośrodek realizuje powierzone mu zadania pod przewodnictwem Kierownika, który organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka oraz odpowiada za realizację powierzonych mu zadań,  a także reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. W razie nieobecości Kierownika zastępuje go wyznaczony pracownik.


2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nowe Piekuty oraz wykonuje wobec niego inne czynności wynikające z zakresu prawa pracy.


3. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.


4. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


5.Wójt Gminy Nowe Piekuty udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnień do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z realizowanych  przez Ośrodek ustaw.


6. Upoważnienia, o którym mowa w pkt. 5 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.


7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Nowe Piekuty coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.


8. Kierownik Ośrodka koordynuje realizację Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych


9. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.


§ 12. 1. Kierownik wykonuje zadania Ośrodka w szczególności przy pomocy pracowników socjalnych działających w rejonach opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku.


2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.


3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik.


4. Kierownik Ośrodka ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.


5. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.


§ 13.  1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
1)  kierownik,
2)  główny księgowy,
3)  pracownicy socjalni,
4)  stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych.


- sprawy  kadrowe, organizacyjno biurowe i kancelaryjne  są prowadzone przez pracowników Ośrodka.


2. Strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady jego funkcjonowania, szczegółowe zakresy czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka.


 


 


 


 


 


IV. Gospodarka finansowa Ośrodka


 


§ 14. Działalność Ośrodka jako jednostki budżetowej finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 15. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.


§   16. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.


§ 17.Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne                   i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.


 


V. Postanowienia końcowe


 


§ 18. 1. Obsługę prawną Ośrodka zapewnia Urząd Gminy w Nowych Piekutach.


         2. Ośrodek prowadzi składnicę akt.


 


 


§ 19. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


 


 


UCHWAŁA NR XII/89/16


RADY NOWE PIEKUTY


z dnia 28 kwietnia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h', art. 40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, 1890) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy w Nowych Piekutach uchwala, co następuje:


§1.


W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/154/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 sierpnia 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 3326/ w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach, wprowadza się następujące zmiany:


l/ w § 5 po podpunkcie 2 dodaje się podpunkty 2a i 2b o treści:


„2a) Ustawy z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2014 r. poz. 1869 z późn. zm';


2b) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U       z 2016 r. poz. 195).”


2/ w § 7 po punkcie 12 dodaje się punkty 13 i 14 o treści:


„13) realizacja zadań nałożonych ustawą o Karcie Dużej Rodziny;


  14) realizacja zadań nałożonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci .”


3/ w § 13 ust. 1 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 o treści:


„5) stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych”


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty


 § 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Przewodniczący Rady Gminy


 Andrzej RadziszewskiData wprowadzenia: 2018-01-31 1020
Data upublicznienia:
Art. czytany: 802 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Brzozowska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Regulamin organizacyjny
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
Urząd Gminy Nowe Piekuty