(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» zawiadomienie
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
 • Urząd Gminy
 • Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Piekuty Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 11 ust. 1, 2, 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zmianami) Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza otwarty konkurs ofert: 1. Rodzaj zadania. Prowadzenie zajęć karate w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej. Zlecanie realizacji zadań publicznych jako zadań zleconych w powyższym zakresie może mieć formy: 1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 2) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Gminy Nowe Piekuty na realizację tego zadania wynosi . 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 złotych). 3. Zasady przyznawania dotacji. 1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, d) spółdzielnie socjalne, e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 226, póz. 1675 ze zmianami), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich cztonków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 3) Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). 4) Wzory ofert są do pobrania w budynku Urzędu Gminy Nowe Piekuty pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu . 5) Oferty należy składać w formie pisemnej. 6) Wymagane załączniki do oferty: a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, c) kościoły i związki wyznaniowe oraz ochotnicze straże pożarne, które nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego, muszą dołączyć oświadczenie z podaniem podstawy prawnej. 7) Odrzuceniu podlegają oferty: a) złożone niezgodnie ze wzorem, b) złożone po terminie, c) złożone przez podmiot nieuprawniony, d) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, e) błędnie wypełnione lub niekompletne. 8) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. 9) Organ zlecający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 10) Organ zlecający unieważni konkurs, jeżeli: a) nie zostanie złożona żadna oferta, b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu. 11) Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu konkursu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie: a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Piekuty, b) na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty, c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Piekuty. 12) Od rozstrzygnięcia konkursu ofert nie przysługuje odwołanie. 13) Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy dotacji (w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana należy przedłożyć korektę kosztorysu projektu oraz harmonogramu realizacji zadania). 4. Termin realizacji zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania od 22 luty 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. i od 1 września 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. 5. Warunki realizacji zadania. Zajęcia karate z uczniami Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Dni i godziny w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół. 6. Termin składania ofert. 1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie z wzorem, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3 w terminie do 18 lutego 2016 roku do godziny 10:00. 2) Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18 - 212 Nowe Piekuty osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie zajęć karate”. 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. 1) Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 2) Wyboru oferty w drodze otwartego konkursu dokonuje Wójt Gminy Nowe Piekuty, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 3) Przy rozpatrywaniu ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej: a) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferentów, b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferenci będą realizować zadanie publiczne, d) w przypadku, gdy oferta dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego, uwzględnia planowany przez oferentów udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, e) uwzględnia planowany przez oferentów wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert. 1) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert do realizacji poprzez ich zamieszczenie: a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Piekuty, b) na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty, c) na stronie internetowej Gminy Nowe Piekuty. 2) Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: a) nazwę oferenta, b) nazwę zadania publicznego, c) wysokość przyznanych środków publicznych. 9. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z tym kosztami - ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2015 Gmina Nowe Piekuty przekazała z budżetu dotację w kwocie 4 tys. zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, których dotoczy ogłoszenie. Dodatkowych informacji dotyczących warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Karol Kulesza - Referent Urzędu Gminy Nowe Piekuty, telefon (86) 4761520 wew.23 (w godzinach pracy Urzędu Gminy). Wójt Gminy Marek Kaczyński Nowe Piekuty 27 stycznia 2016 r.

  Data wprowadzenia: 2016-01-27 1450
  Data upublicznienia: 2016-01-27
  Art. czytany: 1862 razy

  » Treść ogłoszenia - rozmiar: 64512 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty