(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Uchwała Nr XIX/122/21
» Uchwała Nr XIX/121/21
» Uchwała Nr XIX/120/21
» Uchwała Nr XIX/119/21
 • Przetargi, zamówienia publiczne
 • Przetargi - 2016
 • przetarg na sprzedaż nieruchomości

  przetarg na sprzedaż nieruchomości

  Nowe Piekuty 23.09.2016 r. Ogłoszenie o przetargu Na podst. art. 28 i 38 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomości gruntowe położone w obrębie wsi Jabłoń Kościelna dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą Kw Nr LM1W/00033424/7 w skład której wchodzą następujące działki: Nieruchomości Nr 144/7, Nr 144/8, Nr 144/9 mają charakter mieszkaniowy, położone w centrum zabudowy wsi Jabłoń Kościelna, przy drodze powiatowej urządzonej – ul. Kolejowej. Kształt działek jest korzystny dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Działki przylegają do drogi publicznej i znajdują się w bezpośrednim zasięgu sieci uzbrojenia terenu przebiegającej w ulicy Kolejowej. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, na działkach nasadzenia – drzewostan sosna w wieku około 40 lat. Działka Nr 144/7 o pow. 0,0903 ha – cena wywoławcza 35.700,00 zł Działka Nr 144/8 o pow. 0,0903 ha – cena wywoławcza 35.700,00 zł Działka Nr 144/9 o pow. 0,0898 ha – cena wywoławcza 35.500,00 zł - Nieruchomość Nr 144/11 ma charakter mieszkaniowy położona w centrum zabudowy wsi Jabłoń Kościelna, przy drodze gminnej nieurządzonej – ulica bez nazwy . Kształt działki jest korzystny zbliżony do kwadratu dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Nieruchomość znajduje się w oddaleniu od sieci uzbrojenia terenu przebiegającej w ulicy Kolejowej. Działka niezabudowana i niezagospodarowana, na działce nasadzenia – drzewostan , sosna w wieku około 40 lat. Działka Nr 144/11 o pow. 0,0855 ha – cena wywoławcza 29.275,00 zł 2. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą Kw Nr LM1W/00019707/1. Nieruchomość Nr 289/2 o pow. 1,42 ha ma kształt prostokąta dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Stanowi następujące rodzaje użytków rolnych R III b – 0,1681 ha, R IV a – 1,2389 ha i R IV b – 0,0130 ha. Teren działki płaski. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, jest to nieruchomość rolna bez prawa zabudowy. Działka jest uprawiana, położona wśród pól uprawnych. Cena nieruchomości 113.450,00 zł. Dla obszarów, na których położone są działki brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do dnia 26.10.2016 r. roku wpłacić wadium w wysokości 10% od ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Nowe Piekuty SBR Szepietowo Oddział Nowe Piekuty Nr 38 8769 0002 0260 0013 2000 0060 lub w kasie Urzędu Gminy pokój Nr 9.Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej. Wadium zwraca się po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a uczestnikowi , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Nowe Piekuty w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie wynosi 1.000 zł. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: 1. Wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium. 2. Wpłacenia kosztu sporządzenia wyceny w kwocie 307,50 zł działki w Jabłoni Kościelnej, natomiast kwota 492 zł nieruchomość w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce. 3. Dokonanie wpłat i dostarczenie dowodów wpłat do Urzędu Gminy winno nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed datą zawarciem aktu notarialnego. Wpłat należy dokonać na konto wskazane wyżej. 4. Opłacenia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: • dowodu wpłaty wadium, • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw, • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – a k t u a l n e g o wypisu z rejestru , właściwych pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, • w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasada RP. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015r., poz. 2082 z późniejszymi zmianami). Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości, nie zostanie dopuszczona do przetargu. Niewymagalna jest zgoda współmałżonka , jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu lub istnieje rozdzielność majątkowa małżonków. Nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej zgodnie z wyznaczonymi granicami na gruncie. Przetarg odbędzie się w dniu 03.11.2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowe Piekuty ul Główna 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn. Szczegółowych informacji udziela Wójt Gminy telefon ( 086) 4761520. Wójt Gminy Nowe Piekuty

  Data wprowadzenia: 2016-09-26 1231
  Data upublicznienia: 2016-09-26
  Art. czytany: 1622 razy

  » Ogłoszenie o przetargu - rozmiar: 669630 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o przetargu - rozmiar: 20111 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  Rejestr zmian:
  2016-09-26
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jan Rzymski_old
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jan Rzymski_old
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Jan Rzymski_old
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty