A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozbiórka mostów i budowa przepustów łącznie z przebudową odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Kostry-Litwa i Krasowo-Częstki
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Zakup laptopów
» obwieszczenie
» Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenie szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Nowych Piekutach
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  Nowe Piekuty, 14.02.2018r.
  O B W I E S Z C Z E N I E
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) i uchwały Nr XVII/115/17 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 6 lutego 2017r. oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, pokój nr 19, w godz. od 730 do 1530.
  Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opublikowane będą na stronach internetowych: http://www.nowepiekuty.pl oraz http://ugpiekuty.bip.podlaskie.pl.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 marca 2018r. w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach, o godz. 1100.
  Zgodnie z art. 11 pkt 8 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowe Piekuty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018r.
  Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Nowe Piekuty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@nowepiekuty.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

  Wójt Gminy Nowe Piekuty
  Marek Kaczyński


  Data wprowadzenia: 2018-02-14 0808
  Data upublicznienia: 2018-02-14
  Art. czytany: 1490 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Mortel
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty