A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» XVI SESJA RADY GMINY NOWE PIEKUTY
» Odbiór odpadów
» Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
» Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 107611 B i odcinka drogi gminnej Nr 156165 B w obrębie miejscowości Kostry-Litwa
» Sprawozdania za III kwartał 2020 roku
 • Jednostki organizacyjne
 • Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
 • Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach
  OGŁASZA NABÓR
  NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  I . Nazwa i adres organizatora :
  Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
  Ulica Główna 23A
  tel. 574 024 523
  II. Przedmiot naboru :
  1) Stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach,
  2) Zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu,
  3) Umowa o pracę na czas określony,
  4) W perspektywie umowa na czas nieokreślony
  III. Procedura naboru.
  Nabór ma charakter dwuetapowy:
  Etap I – to sprawdzanie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z załącznikami
  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji,
  Etap II - rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

  IV. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy
  Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz.62 ) :
  1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej );
  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
  5. posiada nieposzlakowaną opinię,
  6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
  7. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  V. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem
  1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office, internet), programów księgowych oraz sprzętu biurowego;
  2. Znajomość obsługi programu „Płatnik”,
  3. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont;
  4. Znajomość ustawy o : rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o samorządzie gminnym, o kodeksie postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeks pracy;
  5. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
  6. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych;
  7. Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
  8. Prawo jazdy kat. B,
  9. Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kultura osobista,
  10. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury

  VI. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego.
  1. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;
  3. Sporządzanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżąca ich kontrola,
  4. Sporządzanie rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych, i prawa podatkowego,
  5. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym : dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i rozliczenia projektów dotacyjnych,
  6. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie,
  7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;
  8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym instytucji kultury,
  9. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury,
  10. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
  11. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,
  12. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  13. Tworzenie i aktualizowanie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury,
  14. Nadzór nad windykacją należności,
  15. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
  16. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
  17. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
  18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,
  19. Realizacja procedur kontroli zarządczej,
  20. Prowadzenie spraw osobowych pracowników.
  VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
  Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, ¼ etatu

  VIII. Wymagane dokumenty.

  1. Życiorys zawodowy z opisem kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej (CV).
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wykształcenie.
  4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.
  5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej( Dz.U. 1996, nr 62, poz.286 ze zm.)
  5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  6. Oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
  7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
  8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  9. Oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r. poz.922 ze zm.)

  List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty sporządzone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

  IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów :

  1. Termin: do dnia 19 października 2020r. do godz. 15.00
  2. Miejsce : Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, ul. Główna 23a, 18-212 Nowe Piekuty
  3. Sposób składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

  „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”

  Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

  X. Informacje dodatkowe.
  1. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
  2. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP, www.nowepiekuty.pl zakładka GOK
  3. Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych będzie można odebrać osobiście . Nieodebrane w przeciągu miesiąca dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru, bez podania uzasadnienia.
  Data wprowadzenia: 2020-10-06 1115
  Data upublicznienia: 2020-10-06
  Art. czytany: 118 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Rogalewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty