A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
» Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Statut Gminy Nowe Piekuty

  UCHWAŁA NR II/4/02
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 6 grudnia 2002 roku

  w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowe Piekuty

  Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. .Nr 142,poz 220; z 2002 r Nr 23,poz 220, Nr 62,poz 558, Nr 113,poz.984) uchwala się, co następuje:

  § 1

  Uchwala się statut Gminy Nowe Piekuty stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2

  Traci moc uchwała Nr 67/XIII/96 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 lutego 1996 roku opublikowana w Dz. Urz. woj. Łomżyńskiego Nr 16 poz. 45 w sprawie uchwalenia statutu gminy Nowe Piekuty.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Podlaskiego.  Przewodniczący
  Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski  Załącznik do Uchwały Nr II/4/02
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 6 grudnia 2002 roku.

  STATUT GMINY
  NOWE PIEKUTY

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne.
  § 1

  1. Mieszkańcy Gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
  2. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Nowe Piekuty.
  3. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 109,4 km/2.
  Granice Gminy zaznaczone są na mapie poglądowej stanowiące załącznik nr 1 do statutu.
  § 2

  1. Gmina posiada osobowość prawną.
  2. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

  § 3

  Pieczęcią urzędową gminy jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z orłem w koronie w środku i napisem w otoku; „ Urząd Gminy Nowe Piekuty”

  § 4

  1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
  2. Rada Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej Rady Gminy mającej charakter konsultacyjny.
  3. Rada Gminy powołuje Młodzieżową Radę Gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.  Rozdział II

  Zakres działania i zadania gminy.

  § 5

  Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
  § 6

  Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we własnym imieniu i na własna odpowiedzialność.
  § 7

  1. Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.
  2. Zadania zlecone oraz przejęte w drodze porozumienia są wykonywane po zapewnieniu środków finansowych na ich realizacje przez administracje rządową .
  3. Zadania własne gminy określa w szczególności art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tym jednostkami samorządu terytorialnego.

  § 8

  1. W celu wykonywania gmina może tworzyć jednostki organizacyjne a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
  2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 2 do statutu.
  § 9

  1. Rada Gminy uchwala statut jednostki organizacyjnej.
  2. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi nazwę, siedzibę, zakres działania, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres rozporządzania tym majątkiem.
  3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Wójta Gminy.
  § 10

  1. Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w drodze współdziałania międzygminnego.
  2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych rada może podjąć uchwałę o przystąpieniu do związków i porozumień międzygminnych.
  3. O zamiarze przystąpienia do związku gmina informuje Wojewodę.
  4. Gmina może zawrzeć porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

  § 11

  Działalność organów gminy jest jawna . Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
  § 12

  1. Każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady i posiedzenia komisji z możliwością rejestracji jej przebiegu (dźwięk i obraz) a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji z zastrzeżeniem ust 2.
  2. Nie udostępnia się informacji, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć powszechnie obowiązujące przepisy a w szczególności;
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133,poz. 883 z późniejszymi zmianami ),
  - ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 11,poz.95 z późniejszymi zmianami),
  - danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U.Nr 88,poz.439 z późniejszymi zmianami)
  Ponadto nie udostępnia się informacji dotyczącej:
  1) Spraw objętych, toczącym się postępowaniem sądowym, karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli ujawnienie mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
  2) Spraw będących przedmiotem praw autorskich, lub patentowych jeżeli udostępnienie akt mogłoby naruszyć te prawa,
  3) Dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianie,
  4) Spraw z zakresu administracji publicznej, do których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku k.p.a (Dz.U.z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ).
  3. Dokumenty wymienione w ust.1 udostępniane są w godzinach pracy urzędu u pracownika ds. samorządowych a ich przeglądanie jest bezpłatne.
  4. Informacja o miejscu i godzinach udostępniania dokumentów wymienionych w ust 1 zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
  5. Nie później niż 7 dni przed sesją rady i posiedzeniem komisji podaje się do publicznej wiadomości informację o terminie i planowanym porządku posiedzenia poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


  Rozdział III

  Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy.

  § 13

  1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia bezpośrednio w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy.
  2. Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są przez wybory i referendum w sprawach o odwołanie rady i wójta przed upływem kadencji , samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz innych ważnych spraw dla gminy.
  3. Zasady oraz tryb przeprowadzania referendum określa rozdział IV statutu.

  § 14

  1. Organami gminy są Rada Gminy oraz Wójt.
  2. Organy gminy wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

  § 15

  Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy składu rady,
  w przypadkach określonych w ustawie przeprowadza się głosowanie tajne.

  § 16

  1. Rada Gminy zwana dalej radą jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.
  2. Organem wykonawczym gminy jest wójt.


  § 17

  1. Organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy rady gminy określa niniejszy statut.
  2. Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

  § 18

  1. Kadencja rady gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.
  2. W skład rady wchodzi 15 radnych.

  § 19

  1. Na pierwszej sesji nowej kadencji rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady , w głosowaniu tajnym.
  2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady . W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.
  3. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie można łączyć z członkostwem w komisji rewizyjnej.
  4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady w trybie określonym w ustępie 1.
  5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia tej rezygnacji.
  6. Niepodjęcie uchwały o której mowa w ust 5 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez rade gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

  § 20

  1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Przewodniczący zawiadamia pisemnie członków rady oraz wójta co najmniej na 7 dni przed terminem sesji o miejscu i godzinie jej rozpoczęcia . Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
  3. Przewodniczący rady jest zobowiązany zwołać sesje na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
  4. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady.
  5. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust.3 stosuje się przepisy ust.4 z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
  6. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
  § 21

  Szczegółowy tryb pracy rady gminy w tym zwoływania i odbywania sesji oraz sposób i zakres działania komisji określa regulamin rady gminy stanowiący załącznik nr 3 do statutu.
  § 22

  1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
  2. Zakres wyłącznej właściwości Rady Gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

  § 23
  1. Rada Gminy rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności:
  - Wójta Gminy,
  - Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  2. Skarga powinna być załatwiona na najbliższej sesji nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu ( licząc od daty wpływu skargi).
  3. W przypadku nie załatwienia skargi w terminie określonym w ust. 2 Rada Gminy zawiadamia strony podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia.
  4. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
  5. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi reguluje § 238 k.p.a
  (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

  § 24

  Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisje rewizyjną.


  § 25

  1. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.
  2. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi . Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
  3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rade w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez radę gminy.
  4. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa regulamin rady gminy stanowiący nr 3 do statutu.

  § 26

  Oprócz komisji rewizyjnej rada powołuje następujące komisje stałe .
  1. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  2. Komisja ds. Oświaty Zdrowia Spraw Społecznych Sportu i Kultury.

  § 27
  Do zadań komisji stałych należy:
  1. Opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał rady w zakresie kompetencji komisji.
  2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
  3. Opiniowanie sprawozdań przedkładanych pod obrady rady stanowiących przedmiot sesji.
  4. Opiniowanie skarg i wniosków składanych przez mieszkańców na działalność organów gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie kompetencji komisji.
  § 28

  1. Komisje składają się wyłącznie z radnych.
  2. Liczbę członków komisji i ich skład osobowy określi rada w odrębnej uchwale.
  3. Przewodniczącego i Zastępcę członkowie komisji wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu.
  4. Termin pierwszego posiedzenia komisji ustala przewodniczący rady gminy.
  5. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji, i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
  6. Komisje są wewnętrznymi organami rady gminy której podlegają i przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania ze swojej działalności przynajmniej raz w roku.
  § 29

  1. Rada może powoływać inne stałe i doraźne komisje do określonych zadań
  2. Kompetencje, zakres działania, liczbę członków komisji i jej skład osobowy określa rada w uchwale o ich powołaniu.

  § 30

  Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.
  Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami . Przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.

  § 31

  1. Radni mogą tworzyć kluby radnych .
  2. Klub radnych jest niezależny od rady i nie jest organem wewnętrznym rady.
  § 32

  Zasady działania klubu radnych są następujące:
  1. Maja prawo inicjatywy uchwałodawczej oraz wnoszenia interpelacji i składania wniosków.
  2. Współdziałają z organami wewnętrznymi rady: przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i komisjami.
  3. Klub wybiera przewodniczącego i w razie potrzeby wiceprzewodniczącego, który reprezentuje klub przed rada i jej organami wewnętrznymi.
  4. Przewodniczący klubu przekazuje przewodniczącemu rady dane o klubie i jego regulamin celem wpisu do rejestru klubów.
  5. Kluby tworzone są i utrzymywane ze środków własnych jego członków.

  § 33

  1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
  2. Rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody rady gminy. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym , jeżeli podstawa rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez radnego.
  3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

  § 34

  1. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługuje dieta .

  § 35

  Przewodniczącemu rady przysługuje dieta w wysokości i na zasadach określonych uchwałą rady gminy.
  § 36

  1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
  2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
  3. Wójt wybierany jest zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U z 2002 r Nr 113,poz.984 z późniejszymi zmianami).
  4. Z-cę Wójta powołuje oraz odwołuje wójt w drodze Zarządzenia.
  5. Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
  1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
  2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie w której jest wójtem lub zastępca wójta,
  3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
  4) mandatem posła lub senatora.

  § 37

  Wójt i jego zastępca nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie społeczności lokalnej.  § 38
  Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta.
  § 39

  Wygaśniecie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.

  § 40

  1. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.
  2. Po upływie kadencji wójta z-ca wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego z-cę wójta.

  § 41

  1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
  2. Do zadań wójta należy w szczególności:
  a) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  b) określanie sposobu wykonywania uchwał,
  c) gospodarowanie mieniem komunalnym,
  d) wykonywanie budżetu,
  e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  f) wykonywanie zadań zleconych i przyjętych od administracji państwowej w drodze porozumienia,
  g) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady,
  h) przedkładanie radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy,
  i) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
  j) wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia w przypadku nie cierpiącym zwłoki,
  zarządzenia takie wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji rady
  gminy, w razie odmowy zatwierdzenia takiego zarządzenia bądź nie
  przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji zarządzenia
  tracą moc obowiązującą. Termin utraty mocy obowiązującej tych
  zarządzeń określa rada gminy.
  k) współdziałanie w interesie gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie,
  l) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostałych w strukturze gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,
  m) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
  n) prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez radę,
  o) zatwierdzanie wyboru ofert przy przetargach publicznych ?
  p) określenie spraw gminy jakie wójt może powierzyć do prowadzenia w swoim imieniu z - cy wójta i sekretarzowi gminy,
  3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

  § 42

  1. Kierownikiem urzędu jest wójt.
  2. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
  3. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  4. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy.
  § 43

  1. Wójt wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
  2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę, lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.
  3. Od decyzji administracyjnych wydanych przez wójta służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a w sprawach zleconych do Wojewody.

  § 44

  1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Z-ca Wójta samodzielnie, albo wraz z inna upoważniona przez Wójta osobą.
  2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy.
  3. Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty dokona jej na polecenie pisemne zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę Gminy i RIO.

  § 45

  Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.

  § 46

  Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie.
  1/ Wyboru
  - Wójt
  2/ Powołania
  - Z-ca Wójta
  - Sekretarz
  - Skarbnik
  - Kierownik USC
  - Zastępca Kierownika USC
  3/ Umowy o pracę
  - pozostali pracownicy
  § 47

  1. Przewodniczący Rady Gminy nawiązuje stosunek pracy z wójtem na podstawie zaświadczenia o wyborze. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy.
  2. Wójt Gminy jest zwierzchnikiem służbowym osób po zatrudnionych na podstawie powołania.
  3. Do Wójta należy nawiązanie stosunku pracy z :
  1/ Sekretarzem, Skarbnikiem, Kierownikiem USC i Z-cą Kierownika
  USC na podstawie uchwały Rady Gminy o ich powołaniu.
  2/ Kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych
  3/ z pozostałymi pracownikami urzędu na podstawie umowy o pracę.

  § 48

  1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje jego pracę. Prowadzi sprawy gminy powierzone przez wójta w ustalonym zakresie.
  2. Skarbnik wykonuje funkcję głównego księgowego urzędu gminy.
  3. Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo określa regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.


  Rozdział IV.

  Zasady i tryb przeprowadzania referendum.

  § 49

  O najistotniejszych sprawach gminy decydują jej mieszkańcy w drodze referendum. Zasady i tryb działania referendum określa ustawa z 15.09 2000 r.
  o referendum lokalnym ( Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późniejszymi zmianami.

  Rozdział V

  Gospodarka finansowa gminy.

  § 50

  Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu gminy, za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Wójt Gminy.
  Tryb i zasady Gminnej gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami).

  Rozdział VI

  Mienie komunalne.

  § 51

  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.
  2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.
  § 52

  Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

  § 53

  1. Sołectwa zarządzają i korzystają z posiadanego i przekazywanego przez gminę mienia komunalnego w zakresie zwykłego zarządu tym mieniem.
  2. Do czynności zwykłego zarządu tym mieniem należy:
  - załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją tego mienia,
  - utrzymanie jego w stanie nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia,
  - zachowanie mienia i osiąganie z niego normalnych korzyści.

  § 54

  Sołectwom nadaje się zdolność sądową (zdolność występowania w sądowym postępowaniu cywilnym jako strona lub uczestnik postępowania) w sprawach zwykłego zarządu mieniem komunalnym.

  § 55

  1. Dochody sołectwa pochodzące z:
  - przychodów własnych uzyskanych z powierzonego mu mienia gminnego,
  - dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych wpłacane są na rachunek budżetu gminy,
  2. Zebranie wiejskie ( w formie uchwały) wskazuje cel na jaki uzyskane przez sołectwo dochody maja być przeznaczone.
  3. Finansowanie zadań wskazanych przez sołectwo odbywa się na podstawie przedłożonych rachunków i faktur.
  4. Obsługę finansową prowadzi skarbnik gminy lub osoba przez nią wskazana.

  Rozdział VII

  Jednostki pomocnicze
  § 54

  1. Jednostka pomocniczą jest sołectwo.
  2. Przy podziale Gminy na sołectwa uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
  3. Granice sołectw, zakres i zasady ich działania określają statutu sołectw przyjęte uchwałą Rady Gminy.
  4. Wykaz sołectw stanowi załącznik nr 4 do statutu.

  § 55

  1. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostek pomocniczych sołectw) na terenie gminy następuje na podstawie uchwały Rady Gminy podjętej z inicjatywy własnej lub z inicjatywy mieszkańców.
  2. Przed podjęciem uchwały z własnej inicjatywy rada przeprowadza konsultacje społeczne podając projekt uchwały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  3. Konsultacje społeczne odbywają się w następujących formach:
  1/ Zebrań wiejskich
  2/ przyjmowania uwag opinii i wniosków do projektu uchwały rady
  wyłożonego do wglądu przez okres 30 dni w siedzibie urzędu gminy u
  pracownika ds. samorządowych.
  4. Po upływie ustalonego terminu konsultacji rada rozpatruje na sesji złożone wnioski, opinie i uwagi i podejmuje odpowiednią uchwałę.
  5. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla rady.

  § 56

  1. Organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie a wykonawczym sołtys wspomagany przez radę sołecką .
  2. Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej określa statut sołectwa.
  3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

  § 57

  1. Sołtysi mogą uczestniczyć w sesjach rady bez prawa głosowania, otrzymują zaproszenia i niezbędne materiały.
  2. Mają prawo zgłaszania wniosków zabierania głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem obrad rady gminy.
  3. Rada w drodze uchwały określa wysokość diety sołtysom za udział w jej posiedzeniach.
  § 58

  Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy , kontrolę nad działalnością sprawuje wójt, a kontrolę działalności finansowej skarbnik gminy.  Rozdział VIII

  Postanowienia końcowe

  § 59

  Rada Gminy w toku kadencji może dokonywać zmian i uzupełnień w Statucie Gminy, wynikających z obowiązujących ustaw.


  Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy
  Nowe Piekuty

  WYKAZ
  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  2. Publiczne Gimnazjum w Nowych Piekutach.


  3. Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach.

  4. Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej.


  5. Szkoła Podstawowa w Stokowisku.

  6. Szkoła Podstawowa w Hodyszewie.  Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Nowe Piekuty

  WYKAZ SOŁECTW GMINY

  1. HODYSZEWO
  2. JABŁOŃ DĄBROWA
  3. JABŁOŃ DOBKI
  4. JABŁOŃ JANKOWCE
  5. JABŁOŃ KOŚCIELNA
  6. JABŁOŃ MARKOWIĘTA
  7. JABŁOŃ PIOTROWCE
  8. JABŁOŃ SPAŁY
  9. JABŁOŃ ŚLIWOWO
  10. JABŁOŃ ZARZECKIE
  11. JABŁOŃ ZAMBROWIZNA
  12. JOŚKI
  13. KOBOSKI
  14. KOSTRY LITWA
  15. KOSTRY NOSKI
  16. KRASOWO CZĘSTKI
  17. KRASOWO SIÓDMAKI
  18. KRASOWO WÓLKA
  19. KRASOWO WIELKIE
  20. LENDOWO BUDY
  21. ŁOPIENIE JEŻE
  22. ŁOPIENIE SZELĄGI
  23. ŁOPIENIE ZYSKI
  24. MARKOWO WÓLKA
  25. NOWE PIEKUTY
  26. NOWE RZEPKI
  27. NOWE ŻOCHY
  28. PIEKUTY URBANY
  29. PRUSZANKA MAŁA
  30. SKŁODY BOROWE
  31. SKŁODY PRZYRUSY
  32. STARE ŻOCHY
  33. STOKOWISKO
  34. TŁOCZEWO
  35. WIERZBOWIZNA


  Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy
  Nowe Piekuty


  Regulamin obrad Rady Gminy
  Nowe Piekuty
  Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  § 1.

  Regulamin określa tryb działania Rady Gminy Nowe Piekuty zwanej dalej Radą, a w szczególności tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

  § 2.

  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej.
  2. Rada składa się z 15 radnych.
  3. Rada jako organ przedstawicielski samorządu terytorialnego działa na sesjach, a także za pośrednictwem komisji i radnych oraz Wójta Gminy jako organu wykonawczego.
  4. Organy rady działają pod kontrolą Rady i składają jej sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz w roku.  Rozdział II SESJE RADY

  1.Zasady ogólne
  § 3.

  Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym.

  1. Rada odbywa sesje zgodnie z przyjętym planem pracy , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Rada może odbywać sesje nie przewidziane w planie pracy zwołane przez przewodniczącego z zachowaniem obowiązujących zasad powiadamiania radnych określonych w § ...... Regulaminu.  § 4

  1. Rada może odbywać sesje zwołane na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady lub na wniosek Wójta Gminy, dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw szczególnie ważnych i pilnych dla gminy.
  2. Wniosek o zwołanie sesji składa się na piśmie podając przedmiot obrad.
  3. Sesja zwoływana jest w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  .

  § 5

  1. W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rada uchwala ramowy program działania na całą kadencję, określając w nim główne kierunki działania i sposoby realizacji zadań.
  2. Ramowy program działania na całą kadencję uwzględnia w miarę możliwości realizację postulatów i wniosków wyborców.
  3. Rada uchwala coroczny plan pracy, w którym określa liczbę sesji i terminy ich odbycia, tematy obrad oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów.
  4. Rada może w każdym czasie dokonywać zmian i uzupełnień rocznych planów pracy a także ramowego programu działania.

  2. Przygotowanie sesji
  § 6

  1. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, ustalając, miejsce, dzień i godzinę sesji oraz projekt porządku obrad.
  2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad - wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, projekt porządku sesji wraz z projektami uchwał.
  3. Materiały na sesje związane z uchwaleniem planu społeczno gospodarczego i budżetu oraz sprawozdaniem z ich wykonania przesyła się radnym najpóźniej 14 dni przed sesją.
  4. Informacja o terminie, miejscu i tematyce sesji podaje się do wiadomości mieszkańców nie później niż na 3 dni przed sesją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

  § 7

  1. Listę gości zaproszonych oraz osób biorących udział w sesji ustala Przewodniczący rady Gminy w porozumieniu z Wójtem Gminy.
  2. W sesjach rady zobowiązani są uczestniczyć Z-ca Wójt , Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz inni pracownicy urzędu wyznaczeni przez Wójta.

  § 8


  1. Obrady sesji są jawne a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
  2. Podczas obrad na sali mogą być obecni mieszkańcy, zainteresowani tematyką sesji z możliwością rejestracji jej przebiegu (dźwięk i obraz).

  § 9

  1. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte z mocy przepisów szczególnych tajemnicą państwową lub służbową, jawność sesji zostaje wyłączona i rada obraduje przy drzwiach zamkniętych. Wyłączenie jawności sesji oznacza, że podczas obrad mogą być obecni tylko radni i wyłącznie osoby wyznaczone przez Przewodniczącego Rady.
  2. Wyłączenie jawności następuje w drodze uchwały Rady.


  3. Zasady obradowania
  § 10

  Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach Wiceprzewodniczący Rady.

  § 11

  Pierwszą sesję nowo wybranej rady do chwili wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji
  § 12

  1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: 'otwieram (Nr sesji) Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty'.
  2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczając nowy, bądź przewidywany termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, z których powodu sesja nie odbyła się.

  § 13

  1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Wójta bądź 1/4 radnych obecnych na posiedzeniu (który zostaje poddany pod głosowanie) rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
  2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub rozstrzyganie spraw.

  § 14

  1. Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy składu rady, chyba, że przepis szczególny rangi ustawowej stanowi inaczej.
  2. Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając przewidywany termin zwołania sesji.
  3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn nie usprawiedliwionych opuścili obrady co spowodowało ich przerwanie za względu na brak quorum, odnotowuje się w protokole sesji.

  § 15

  1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady przedstawia projekt porządku obrad.
  2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy radny.
  3. Uchwalenie porządku obrad następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  4. Po przyjęciu porządku obrad Rada dokonuje przyjęcia protokołu z ostatniej sesji na podstawie informacji o protokole z poprzedniej sesji .

  § 16

  Informację Wójta o jego działalności w okresie od ostatniej sesji przedstawia się w sprawach bieżących.

  § 17

  1. Stałym punktem porządku obrad sesji jest zgłaszanie przez radnych interpelacji oraz zapytań i wniosków zgłaszanych przez radnych i osoby uczestniczące w obradach sesji.
  2. Radni składają interpelacje, wnioski i zapytania w istotnych sprawach związanych z działalnością rady i wójta, nie objętych porządkiem obrad sesji.
  3. W miarę możliwości, a zwłaszcza w zależności od charakteru sprawy będącej przedmiotem wniosku, interpelacji oraz zapytania, Wójt lub wyznaczony przez niego pracownik udziela odpowiedzi pod koniec sesji.
  4. W przypadkach niemożności udzielenia odpowiedzi na tej samej sesji, odpowiedzi udziela się pisemnie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
  5. Pracownik d/s obsługi rady prowadzi ewidencję zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań, czuwa nad terminowym ich załatwieniem.

  § 18

  1. Przewodniczący prowadzi obrady według przyjętego porządku. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą rady może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów.
  2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
  3. W ciągu całej sesji Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy: 1) stwierdzenie quorum
  2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad
  3) zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały
  4) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów
  5) tajnego głosowania
  6) przeliczenia głosów

  4. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie, Rada decyduje w tych sprawach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

  § 19

  1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
  2. W przypadku stwierdzenia, że swoim wystąpieniem radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący może przywołać go 'do rzeczy', a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.
  3. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego 'do porządku', a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może poddać pod głosowanie wniosek o odebranie głosu. Wniosek taki przechodzi zwykłą większością głosów, fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
  4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zaproszonych gości oraz osób występujących na sesji.

  § 20


  1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: 'zamykam(Nr sesji)sesję Rady Gminy Nowe Piekuty '. Czas otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.
  2. Postanowienia ust.1 dotyczą również sesji , która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

  § 21

  1. Z każdej sesji sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i sołtysów oraz podjęte przez radę uchwały. Protokół z posiedzenia rady powinien zawierać: 1) numer, datę i miejsce posiedzenia
  2) stwierdzenia prawomocności posiedzenia
  3) nazwiska radnych obecnych i nieobecnych oraz osób biorących udział w obradach sesji.
  4) zatwierdzony porządek obrad
  5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia
  6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków
  7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów 'za', 'przeciw', 'wstrzymujących się'
  8) podpisy przewodniczącego rady i protokolanta

  2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku,
  3. Ciągłość numeracji zostaje zachowana przez całą kadencję rady.

  § 22

  1. Protokół w ciągu 7 dni po zakończeniu sesji wykłada się do wglądu w siedzibie Przewodniczącego Na najbliższej sesji radni mają prawo zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu.
  2. Protokoły z sesji przechowuje się w biurze pracownika prowadzącego obsługę rady.
  4. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia notatek i odpisów w obecności wyznaczonego pracownika urzędu z wyjątkiem części protokołu, które dotyczą tajności obrad rady.

  4.Tryb głosowania
  § 23

  Rada stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu i Regulaminu Rady podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy składu rady w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą lub bezwzględną większością głosów.


  § 24
  1. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.
  2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki
  3. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przeliczając głosy oddane 'za', 'przeciw' i 'wstrzymujące się', sumując je, porównuje z listą radnych obecnych na sesji i ogłasza wyniki głosowania.

  § 25

  1. Głosowanie tajne określa ustawa o samorządzie gminnym.

  § 26

  1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczątką Rady Gminy, przy czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.
  2. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo ustalony sposób przez Radę i na kartach ustalonych dla danego głosowania.
  3. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.
  4. Głosowanie tajne w przypadku braku rozstrzygnięcia powtarza się.  § 27

  1. Głosowanie imienne może zostać przeprowadzone po zgłoszeniu takiego wniosku przez radnego.
  2. Rada każdorazowo określi zapisem w protokole przeprowadzenie oraz procedurę głosowania imiennego.

  § 28

  1. Przewodniczący przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
  2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
  3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej przeprowadza głosowanie.

  § 29

  1. Każdy z dwóch wniosków przeciwstawnych poddaje się pod głosowanie wyłącznie 'za'. Podobnie postępuje przewodniczący rady w przypadku kilku różnych wniosków w danej sprawie. Każdemu radnemu przypada wówczas tylko jeden głos.
  2. Za przyjęty uznaje się ten wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów.

  § 30

  1. Zwykła większość głosów jest to większość ważnie oddanych głosów „za” niż „przeciw”, z wyłaczeniem osób „wstrzymujących się”
  2. Bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów 'za' większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów ('przeciw' i 'wstrzymujących się'). Przy parzystej liczbie głosów stosuje się regułę” 50%+1 głos”, przy nieparzystej jest to pierwsza liczba naturalnie przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.  5.Uchwały Rady Gminy
  § 31

  1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy rozpatrywane na sesjach.
  2. Uchwały są odrębnymi dokumentami stanowiącymi załącznik do protokołu.
  § 32


  1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywą uchwałodawczą) mogą występować: Wójt Gminy, komisje rady oraz pięciu radnych
  2. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w określonych sprawach mogą występować do Wójta, komisji oraz grupy radnych: organizacje polityczne, społeczne, zawodowe oraz samorządy mieszkańców działające na terenie gminy,
  3. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynuje Wójt Gminy, podejmując niezbędne działania do prawidłowego przygotowania projektu uchwały zapewniając zaopiniowanie przez właściwe komisje rady oraz przedstawiając projekt na sesji.

  § 33

  Projekty uchwał przygotowują pracownicy urzędu stosownie do przedmiotu sesji i rodzaju rozpatrywanych spraw.
  W przygotowaniu projektów uchwał niezbędną pomoc zapewnia pracownik prowadzący sprawy obsługi rady oraz Sekretarz Gminy,

  § 34

  1. Uchwała Rady powinna zawierać: 1) kolejny numer, datę i tytuł
  2) podstawę prawną
  3) określenie przedmiotu uchwały
  4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały
  5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania
  6) przepisy przejściowe

  2. Numer uchwały zawiera: numer sesji, numer uchwały według kolejności jej podjęcia oraz rok podjęcia.
  3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.
  4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
  5. Uchwały przekazuje się właściwym pracownikom i jednostkom do realizacji.

  § 35

  1. W głosowaniu nad projektami uchwał, w przypadku zgłoszenia poprawek przez radnych, najpierw głosuje się nad poprawkami. Ostatecznie głosuje się nad całością projektu uchwały wraz z przyjętymi uprzednio poprawkami.
  2. Poprawki zgłoszone przez radnych do projektów uchwał mogą być zgłoszone ustnie do protokołu.
  2. Radny, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może złożyć do protokołu swoje 'zdanie odrębne', ale wraz z uzasadnieniem.

  § 36

  1. Wójt przedkłada Wojewodzie uchwały Rady Gminy w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

  2. Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową oraz uchwałę o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru RIO w terminie 7 dni od podjęcia.


  Rozdział III. PRZEWODNICZĄCY RADY

  § 37

  1. Na pierwszej sesji po wyborach rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
  Rady.
  2. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród radnych, z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji ,w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
  3. Wiceprzewodniczącego Rady wybiera się oddzielenie, z zastosowaniem uregulowań ust.2.
  4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej
  ¼ ustawowego składu rady w trybie określonym w ust 2.

  § 38

  1. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady i prowadzenie
  obrad.
  2. Przyjmowanie skarg na działalność Wójta i odrębnych jednostek
  3. Przewodniczącemu przysługuje miesięcznie dieta w wysokości ustalonej przez Radę w odrębnej uchwale.


  Rozdział IV. KOMISJE RADY

  § 39

  1. Rada ze swojego grona powołuje stałe komisje rady.
  2. Ilość komisji oraz tryb ich powoływania określa statut gminy.

  § 40

  Rada może powołać komisje niestałe lub zespoły kontrolne, określające każdorazowo w szczególności ich skład i sposób działania.

  § 41

  1. W dziedzinach objętych zakresem działalności komisji stałych podejmują one i realizują wszystkie przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań Rady oraz określane i zlecane przez Radę
  2. Komisje stałe i doraźne podlegają kontroli Rady.

  § 42

  1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia i kontrole oraz uchwalać wspólne wnioski i opinie.
  2. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z organizacjami społecznymi, zawodowymi i samorządem mieszkańców.

  § 43

  1. Komisje działają na podstawie rocznych planów pracy przedkładanych radzie gminy.
  2. Komisje odbywają posiedzenia zgodnie z planami pracy, rozpatrując sprawy należące do ich właściwości oraz podejmując rozstrzygnięcia w formie pinii i wniosków.

  § 44

  1. Komisje działają na posiedzeniach zgodnie z przyjętym planem pracy .
  2. Członkowie komisji za posiedzenia w komisji otrzymują diety w wysokości ustalonej przez radę.
  3.Przewodniczący komisji lub jego zastępca zwołuje posiedzenia komisji i ustala porządek
  dzienny.

  § 45

  1. Posiedzenia komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.
  2. Posiedzenie prowadzi przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności zastępca.

  3. Opinie, wnioski i uchwały komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

  § 46

  Obsługę kancelaryjna stałych i doraźnych komisji rady prowadzi pracownik
  ds. samorządowych.

  Rozdział V. RADNI
  § 47

  1. Radni mają prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w sesjach rady, do których zostali wybrani.
  2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami, których reprezentują w radzie, przede wszystkim w celu: 1) przyjmowania postulatów, wniosków i skarg wyborców
  2) informowania wyborców o aktualnej sytuacji gminy
  3) informowanie wyborców o swej działalności w radzie
  4) konsultowania niektórych materiałów i projektów uchwał rady
  5) upowszechniania uchwał i przedsięwzięć rady oraz mobilizowania mieszkańców do ich realizacji


  § 48

  1. Radny może domagać się wniesienia pod obrady sesji, na posiedzenia komisji rady spraw, które wynikają z postulatów i skarg większości wyborców.
  2. Na sesjach oraz w okresach między sesjami radni mają prawo kierować do Wójta interpelacje (ustnie lub na piśmie), których przedmiotem są sprawy związane z realizację zadań Rady.

  § 49

  1. Radni mają prawo tworzyć kluby, działające w/g następujących zasad: 1) klub łączy radnych o wspólnych celach działania
  2) klub nie może liczyć mniej niż 4 radnych
  3) powstanie klubu następują z chwilą doręczenia przewodniczącemu rady powiadomienia wraz z listą członków klubu
  4) Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów
  5) przewodniczący (liderzy) klubu reprezentują klub na zewnątrz
  6) przewodniczący klubu mogą przedstawiać swoje stanowiska na sesji
  7) wykreślenie klubu z rejestru następuje z uwagi na zmniejszenie się liczby członków klubu.

  2. Działalność klubu nie może ograniczać uprawnień poszczególnych radnych zagwarantowanych w ustawach i niniejszym statucie.
  3. Za udział w pracach klubowych radnemu nie przysługuje dieta.

  § 50

  1. Radni stwierdzają swoją obecność na sesjach rady i posiedzeniach komisji , do której zostali powołani - podpisem na liście obecności
  2. W razie niemożliwości uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji, radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność przed przewodniczącym rady lub przewodniczącym komisji.
  3. Radny może z ważnych i uzasadnionych przyczyn zwrócić się do rady z wnioskiem o czasowe zwolnienie go z wypełnienia obowiązków wynikających z mandatu radnego na okres nie dłużej niż jeden kwartał.
  4. O czasowym zwolnieniu radnego z wypełnienia mandatu radnego rada powiadamia wyborców danego okręgu.

  § 51

  1. Każdy radny odbywa co najmniej raz w roku spotkanie z wyborcami, uczestnicząc zwłaszcza w zebraniach samorządu mieszkańców (zebraniach wiejskich)
  3. W miarę możliwości radni uczestniczą w zebraniach organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych na terenie gminy - na zaproszenie tych organizacji  § 52

  1. Radni ponoszą przed radą i wyborcami odpowiedzialność za udział w jej pracach oraz wywiązywanie się z obowiązków określonych w Regulaminie Rady Gminy
  2. Przewodniczący Rady w uzasadnionych wypadkach może zwrócić uwagę radnym na niedociągnięcia lub uchybienia w pełnieniu funkcji radnego. Może również udzielić 'regulaminowego ostrzeżenia'

  § 53

  1. Radni zobowiązani są do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym zgodnie z art 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  2. Radni składają oświadczenia na opracowanych drukach 'Oświadczenie o stanie majątkowym' na ręce Przewodniczącego Rady.
  3. Wiadomości zawarte w oświadczeniu są tajemnicą służbową.

  § 54

  1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
  2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego.
  3. Zajmując stanowisko wobec wniosku zakładu pracy o rozwiązaniu stosunku pracy z radnym, Rada szczegółowo bada wszystkie okoliczności sprawy.
  4. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 3 Rada zobowiązana jest wysłuchać wyjaśnień radnego.
  5. O zmianie miejsca pracy radni powinni każdorazowo powiadomić Radę.


  § 55

  1. W celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego z pracy zawodowej
  2. Podstawą do czasowego zwolnienia od pracy zawodowej jest zawiadomienie, zaproszenie określające termin, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji

  § 56

  1. W związku z wykonywaniem mandatu radnego, radny otrzymuje z budżetu gminy dietę
  2. Szczegółowe zasady i tryb realizacji uprawnień o których mowa w ust.1 określa Rada w odrębnej uchwale.

  § 57

  Wójt Gminy i pracownicy Urzędu Gminy udzielają radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomagają w wykonywaniu ich obowiązków
  Rozdział VI. OBSŁUGA RADY

  § 58

  Obsługę Rady zapewnia Wójt poprzez wyznaczonego przez Niego pracownika Urzędu Gminy.


  Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 59

  Rada w toku kadencji może dokonywać zmian i uzupełnień w Regulaminie.
  Data wprowadzenia: 2003-07-02 0819
  Data upublicznienia: 2003-07-02
  Art. czytany: 5234 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty