A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr IV/11/07

  Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy


  UCHWAŁA NR IV/11/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 12 stycznia 2007 r.
  w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy oraz zakresu ich działania.
  Na podstawie art. 18 a ust 1, art. 21. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Ustala się następujący skład liczbowy stałych komisji:
  1) Komisja Rewizyjna - 5 osób;
  2) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 4 osoby;
  3) Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury - 4 osoby;
  4) Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Unii Europejskiej - 4 osoby.
  2. Do zakresu działania komisji należą sprawy:
  1) Komisji Rewizyjnej:
  a) kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
  b) opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi,
  c) inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
  2) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska :
  a) spółka wodna,
  b) zaopatrzenie wsi w wodę,
  c) ochrona środowiska,
  e) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.
  3) Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury:
  a) szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne,
  b) kultura, sport i turystyka,
  c) opieka zdrowotna ,
  4) Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Unii Europejskiej:
  a) ład, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa.
  b) opieka społeczna,
  c) patologie społeczne
  d) gospodarka mieniem komunalnym
  e) programy i przepisy unijne dotyczące terenów wiejskich.
  3. Do zadań wszystkich komisji należy:
  a) opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał rady w zakresie kompetencji komisji,
  b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  c) opiniowanie materiałów przedkładanych pod obrady rady, stanowiących przedmiot sesji.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  Data wprowadzenia: 2007-02-22 0823
  Data upublicznienia: 2007-02-22
  Art. czytany: 797 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty