A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr IV/14/07

  Uchwa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty

  UCHWAŁA NR IV/14/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 12 stycznia 2007 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 2005 r. Nr. 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 ) i w związku z § 23 Statutu Gminy Nowe Piekuty stanowiącego załacznik do uchwały Nr II/4/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz 227) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uznaje się skargę Pana Józefa Łuczaja na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski


  Załącznik do Uchwały Nr IV/14//07
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 12 stycznia 2007 r.


  UZASADNIENIE

  Skarga Pana Józefa Łuczaja jest bezzasadna. Rada Gminy po merytorycznym jej zbadaniu stwierdza, co następuje:
  Sposób odwodnienia drogi gminnej Krasowo Częstki- Nowe Piekuty przebiegającej wzdłuż działek siedliskowych Pana Józefa Łuczaja i Wiesława Markowskiego określa decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr WOP.I.EM.7144-7/03 z dnia 20.11.2003 r. orzekająca :
  1. Zlikwidować istniejący w drodze gminnej o Nr geodezyjnym 629 w miejscowości Krasowo Częstki, przepust o śr. 40 cm, po demontażu przepustu odtworzyć nawierzchnię drogi.
  2. Przywrócić poprzedni sposób odwodnienia korpusu drogowego drogi gminnej o Nr geod. 629 w miejscowości Krasowo Częstki sprzed roku 1984, kiedy nie było wykonanego przepustu, poprzez wykonanie obustronnych rowów przydrożnych odprowadzających wody opadowe z korpusu drogi do naturalnego cieku wodnego, tj. do rzeki Tłoczewka.
  3. Opracować na aktualnym wyrysie geodezyjnym uwzględniającym postanowienie sądu z dnia 13 sierpnia 1997 sygn. Akt I Ns 345/96 roku dokumentację powykonawczą zmodernizowanego odcinka drogi i przedłożyć do tut. Inspektoratu.

  W celu wykonania powyższej decyzji zlecono Firmie Handlowo-Usługowej „ELMAX” Tomasz Maleszko , projektant Mirosław Łuniewski sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej Krasowo Częstki- Nowe Piekuty w lokalizacji 0+000-0+157,80.
  Wykonany projekt zakłada:
  1. Zlikwidować istniejący przepust pod drogą poprzez rozbicie skrajnych rur i wypełnienie pozostałej pod drogą części przepustu uzyskanym gruzem wymieszanym z suchym betonem B-7,5, w celu zabezpieczenia go przed możliwością załamania. Zastosowane rozwiązanie umożliwi likwidację przepustu bez konieczności rozbiórki nawierzchni i ewentualnego późniejszego osiadania podbudowy w miejscu zlikwidowanego przepustu.
  2. Należy przywrócić poprzedni sposób odwodnienia drogi gminnej wykonując obustronne rowy przydrożne odprowadzające wody opadowe z drogi do naturalnego cieku wodnego tj. do rzeki Tłoczewka. W tym celu wykonać lewostronny rów na odcinku drogi od km 0+005 (połączenie z pasem drogowym drogi powiatowej) do km 0+074, z ukształtowaniem przelewu na zjeździe na działkę nr geod. 370/1 Pana Markowskiego. Po stronie prawej wykonać rów w km 0+005 do 0+070 w celu odprowadzenia wód opadowych spływających z drogi, co ma zapobiec gromadzeniu się wody na posesji Pana Łuczaja.
  W związku ze zwężeniem pasa drogowego w lok: 0+043,80 koniecznym jest zastosowanie umocnienia prawostronnego rowu korytkami ściekowymi trapezowymi na odcinku 0+038,80-0+050,30, zabezpieczającymi krawędzi pobocza przed osuwaniem.
  3. Prace na drodze wykonano zgodnie z opracowanym projektem
  wykonawczym i na aktualnym wyrysie geodezyjnym, sporządzono
  dokumentację powykonawczą zmodernizowanego odcinka drogi
  i przesłano do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

  To wszystko sprawia, że działania Wójta należy uznać za zgodne z prawem i powołaną na wstępie decyzją administracyjną.
  Pozostałe zarzuty wobec Wójta podniesione w skardze, nie wskazują nowych okoliczności i były już dwukrotnie rozpatrywane przez Radę Gminy Nowe Piekuty. Stawiane w skardze zarzuty dotyczące przebiegu i budowy drogi gminnej Nr 629 są pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych.
  Na zakończenie Rada Gminy pragnie wyrazić swoje głębokie oburzenie formą skargi, która narusza dobre obyczaje i nosi znamiona zniesławienia Wójta Gminy, a tym samym stanowi występek z art. 212 KK.  Data wprowadzenia: 2007-02-22 0828
  Data upublicznienia: 2007-02-22
  Art. czytany: 759 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty