A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr V/16/07

  Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym gminy

  UCHWAŁA NR V/16/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 7 lutego 2007 r.
  w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym gminy.
  Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się wysokość i zasady wypłaty diet Przewodniczącemu Rady, Wiceprzewodniczącemu Rady, Przewodniczącym Komisji oraz radnym, zgodnie z załacznikiem do niniejszej uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowe Piekuty Nr XV/64/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz uchwała Nr XV/65/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie ustalenia diety Przewodniczącemu Rady Gminy.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski
  Załącznik do uchwały Nr V/16/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 7 lutego 2007 r.

  1. Od dnia 1 stycznia 2007 roku ustala się diety:
  1) dla radnych Rady Gminy w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679) i będą one ulegały zwiększeniu w miarę wzrostu tego wynagrodzenia.
  2) dla Przewodniczącego Rady Gminy miesięczną dietę w wysokości 100.% minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie ona ulegała zwiększeniu w miarę wzrostu tego wynagrodzenia.
  3) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 25.% minimalnego wynagrodzenia za udział w sesjach i będzie ona ulegała zwiększeniu w miarę wzrostu tego wynagrodzenia.
  4) dla Przewodniczących Komisji za udział w posiedzeniach komisji, której jest Przewodniczącym w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie ona ulegała zwiększeniu w miarę wzrostu tego wynagrodzenia.
  5) w razie nieobecności Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu komisji, której jest przewodniczącym, Zastępca Przewodniczącego Komisji otrzymuje dietę w wysokości ustalonej dla Przewodniczącego Komisji.
  6) Przewodniczący Komisji za udział w pracach komisji, których nie są Przewodniczącymi otrzymują dietę w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia.
  2. Dieta dla radnego przysługuje za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, bez względu na czas trwania tych posiedzeń.
  3. Wypłata diet radnym i Wiceprzewodniczącemu Rady następować będzie po odbyciu posiedzenia komisji lub sesji Rady Gminy.
  4. Wypłata diety dla Przewodniczącego Rady będzie dokonywana z dołu na koniec każdego miesiąca.
  5. W razie uczestniczenia przez radnego w tym samym dniu w dwóch lub więcej posiedzeniach przysługuje tylko jedna dieta.
  6. W wypadku, gdy z powodu braku quorum posiedzenie komisji lub sesja Rady Gminy się nie odbędzie, radnym przybyłym przysługuje 50% diety określonej w ust.1, pkt 1
  7. Kwota diety podlegać będzie zaokrągleniu do pełnych PLN.
  8. W powyższch kwotach ujęte są koszty przejazdu na terenie gminy.

  Data wprowadzenia: 2007-02-22 0832
  Data upublicznienia: 2007-02-22
  Art. czytany: 1088 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty