A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania za I kwartał 2020 roku
» Wykaz osób, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej - zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. 'f' i 'g' ustawy o finansach publicznych
» Modernizacja drogi gminnej w obrębie miejscowości Łopienie-Szelągi
» Uchwała Nr XIII/80/20
» Uchwała Nr XIII/79/20
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr V/18/07

  Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

  UCHWAŁA NR V /18/07 RADY GMINY NOWE PIEKUTY z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Na podstawie art. 21i art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ; z 2006 r Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stanowiacy załacznik do niniejszej uchwały . § 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/104/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i uchwała Nr XIV/55/04 z dnia 2 marca 2004 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik do uchwały Nr V/18/07 z dnia 7 lutego 2007 roku PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2007 - 2011 Zasoby mieszkaniowe gminy Ilość mieszkań powierzchnia Stan techniczny Analiza potrzeb Wysokość wydatków w latach 2007-2011 Na eksploatację bieżącą w tys. Na remonty i modernizację w tys. 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Lokal socjalny Stokowisko 1 40 m2 Średni Remont pomieszczeń 20 20 Dom Nauczyciela w Nowych Piekutach 12 895 m/2 Dobry Woda, co, w c Termomodernizacja Remont dachu Remont klatek schodowych Wymiana instalacji elektrycznej 30 32 34 36 38 20 30 80 60 20 40 SP w Jabłoni Kościelnej 2 77m/2 Dobry Woda, co, w c Remont mniejszego mieszkania 30 Ośrodek Zdrowia w Jabłoni Kościelnej 2 143 m/2 Dobry Woda, co, w c Wykonanie dachu wraz z oblachowaniem Termomodernizacja , wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów, Wykonanie parkingu i ogrodzenia, remont wnętrza ośrodka 4 4 4 4 4 38 85 80 30 30 30 Ośrodek Zdrowia Łopienie Jeże 3 202 m/2 Dobry woda, co, w c (dzierżawa Budynku na okres 10 lat) Wykonanie dachu Wykonanie elewacji i parkingu Wykonanie ogrodzenia Remont wnętrza 38 85 40 30 40 30 Szkoła Podstawowa Kostry Noski 2 80 m/2 Dobry woda co, w c (umowa najmu użyczenia od 1.09.2003 r.- czas nieokreślony) . Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Piekuty I. 1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Piekuty, wynajmowane są na pisemny wniosek mieszkańców na stałe zameldowanych na terenie Gminy Nowe Piekuty, którzy mieszkają w trudnych warunkach mieszkaniowych. 2. Uprawnienia do wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przysługuje również osobom nie p[osiadającym aktualnie stałego zameldowania, którzy z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje są osobami niezbędnymi dla Gminy Nowe Piekuty. 3. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowiązany jest Wójt Gminy. II. 1. Najemcą lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Nowe Piekuty może zostać wyłącznie : 1) osoba zamieszkująca w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi w lokalach, gdzie na 1 osobę uprawniona przypada mniej niż 5 m/2 powierzchni mieszkalnej; 2) osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku o otrzymanie lokalu nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym 2. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art. 14 ust 1 ustawy może zostać wyłącznie: 1) osoba nie posiadająca mieszkania; 2) osoba, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 – ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % w gospodarstwie wieloosobowym; 3) do dochodu miesięcznego wlicza się dochody brutto uzyskiwane przez wnioskodawcę i osoby uprawnione do wspólnego zamieszkiwania podlegające opodatkowaniu, stałe świadczenia z tytułu pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i alimenty; 4) wysokość średniego miesięcznego dochodu oblicza się uwzględniając dochody z trzech miesięcy poprzedzających dzień sprawdzenia spełnienia wymagań określonych w niniejszej uchwale, dokonywane przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Unii Europejskiej w toku postępowania . 5) osoba zameldowana na terenie gminy Nowe Piekuty na pobyt stały przez okres co najmniej 5-u lat. W/w warunki powinny być spełnione łącznie. III. 1. Do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub najmu lokalu socjalnego uprawnieni są wnioskodawcy, którzy nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i: 1) mieszkają w lokalu w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkania w tym lokalu przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkaniowej lub 2) mieszkają w budynkach co do których została wydana ostateczna decyzja nakazująca rozbiórką lub 3) mieszkają w pomieszczeniach nie nadających się do zamieszkania na pobyt stały 4) wnioskodawcy dotknięci wypadkami losowymi; 5) wnioskodawcy, którzy na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje, są osobami niezbędnymi dla Gminy Nowe Piekuty. IV. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje: 1. Osobom dotkniętym wypadkami losowymi /np. pożar, powódź, wichury/; 2. Osobom niezbędnym dla Gminy Nowe Piekuty z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje; 3. Osobom posiadającym tytuł prawny do zamieszkania w budynkach podlegających rozbiórce w związku z inwestycjami gminy; 4. Osobom, z którymi najem nawiązany został na podstawie umowy w oparciu o przepisy Prawa lokalowego, zamieszkującymi w budynkach, w których zachodzi konieczność opróżnienia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi mienia lub przeprowadzonego remontu; 5. W razie konieczności wykonania naprawy wymagającej opróżnienia lokalu komunalnego i przeniesienia najemcy do lokalu zamiennego; 6. Osobom, w stosunku do których sąd orzekając o obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego przyznał uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 7. W przypadku zaistnienia potrzeby zakwaterowania osób bezdomnych - przewiduje się wydzielenie części lokali socjalnych na zakwaterowanie ich w okresie zimowym. V. 1. Uprawnienia, o których mowa w części IV do zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony oraz najmu lokalu socjalnego w pierwszej kolejności nie obejmują: 1) osób, które posiadają zaległości z okresu ostatnich dwóch lat w regulowaniu czynszu i innych opłat należnych za używanie lokalu mieszkaniowego; 2) osób w stosunku do których sąd orzekł o obowiązku opróżnienia lokalu z powodu: a) dewastacji lokalu; b) niepłacenie czynszu i innych opłat należnych za używanie lokalu mieszkaniowego c) znęcania się nad rodziną. VI. 1. Wójt Gminy może zaproponować najemcy lokalu znajdującego się w zasobach mieszkaniowych gminy zmianę zajmowanego lokalu na inny wolny lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie gminy, o ile jest to konieczne dla realizacji założeń wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Piekuty lub uzasadnione potrzebą uzyskania wolnych lokali mieszkalnych w celu wynajęcia ich jako lokali socjalnych. 2. Społeczną kontrolę trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych sprawuje Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Unii Europejskiej. VII. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lub najmu lokalu socjalnego składa się w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Piekuty. 2. Składane wnioski pod legaj ą rejestracji według kolejności wpływu. 3. Decyzję o rozpoczęciu procedury rozpatrywania złożonych wniosków o wynajęcie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy podejmuje Wójt Gminy. 4. Po podjęciu decyzji, o której mowa w pkt. 3 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych, i Unii Europejskiej. 1) sprawdza w przeciągu jednego miesiąca czy wnioskodawcy spełniają wymagania określone w niniejszej uchwale uprawniające do zawarcia umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz które z tych osób upoważnione są do zawarcia umowy najmu w pierwszej kolejności; 2) ustala osoby spełniające warunki wymagane do zawarcia umów najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz osoby spełniające warunki wymagane do zawarcia umów najmu lokalu socjalnego; 3) ustala projekt listy osób, z którymi umowa najmu na czas nieoznaczony powinna być zawarta w pierwszej kolejności oraz projekt listy osób, z którymi umowa najmu lokalu socjalnego powinna być zawarta w pierwszej kolejności; 4) wywiesza projekty list o których mowa w pkt 3 na okres 30 dni w siedzibie jednostki zarządzającej mieszkaniowym zasobem gminy; 5) po upływie okresu wywieszenia rozpatruje złożenie uwagi i zastrzeżenia; 6) przekazuje projekt list Wójtowi Gminy do zatwierdzenia; 5. W celu wykonania zadania komisja może żądać od wnioskodawców by w wyznaczonym terminie złożyli wskazane przez komisję dokumenty lub okazali pomieszczenia. W przypadku odmowy przez wnioskodawcę żądaniu Komisji lub nieuzasadnionemu uchybieniu wyznaczonemu terminowi wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 6. Wójt Gminy przed zatwierdzeniem przedstawionych list rozpatruje ewentualne wnioski i zastrzeżenia, o ile pochodzą one od osób, które wcześniej zgłaszały uwagi i zastrzeżenia w postępowaniu przed Komisją Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych, i Unii Europejskiej. może jednak dla oceny zasadności wniosku lub zastrzeżenia korzystać z materiałów zgromadzonych przez komisję, jak też dokonywać własnych ustaleń. 7. Po ewentualnym dokonaniu zamian wynikających z uwzględnienia wniosków i zastrzeżeń, o których mowa w pkt 6 Wójt Gminy zatwierdza projekt list. VIII. 1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony nie dłuższy niż 1 roku. 2. Przedłużenie umowy najmu może nastąpić na wniosek najemcy złożony przed upływem czasu na jaki została zwarta umowa i po wydaniu pozytywnej opinii przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych, i Unii Europejskiej. 3. Wynajmujący co najmniej na 21 dni przed upływem czasu na jaki została zawarta umowa najmu socjalnego powiadamia najemcę o możliwości złożenia wniosku o przedłużenie umowy, chyba że wcześniej najemca złożył taki wniosek. 4. Komisja wydaje opinię w terminie 14 dni od powiadomienia Przewodniczącego komisji o fakcie złożenia wniosku. 5. W celu wydania opinii komisja może żądać od wnioskodawcy, by w wyznaczonym terminie złożył wskazane przez Komisję dokumenty lub okazał pomieszczenia. W przypadku odmowy przez wnioskodawcę żądaniu Komisji lub nieuzasadnionemu uchybieniu wyznaczonemu terminowi Komisja może wydać opinię negatywną, bez dalszego badania sprawy. 6. Przedłużenia umowy najmu dokonuje wynajmujący na okres dłuższy niż 1 rok. IX. 1. Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie osoby ubiegającej się na liście rocznej lub dodatkowej. 2. Roczne listy osób uprawnionych sporządzane są w terminie do 31 marca każdego roku . X. 1. Wnioski osób ubiegających się o otrzymanie mieszkania przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego sporządzenie list.

  Data wprowadzenia: 2007-02-22 0835
  Data upublicznienia: 2007-02-22
  Art. czytany: 1280 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty