A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr V/19/07

  Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

  UCHWAŁA NR V/ 19/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 7 lutego 2007 r.
  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2007.
  Na podstawie art. 4 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 , Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600/ oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U.Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007 r. Nr 7, poz. 48/ uchwala się , co następuje:
  § 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych stanowiący załącznik do uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXX/136/06 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Załącznik do Uchwały Nr V/19/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 7 lutego 2007 r.

  GMINNY
  PROGRAM PROFILAKTYKI
  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
  W GMINIE NOWE PIEKUTY NA ROK 2007.
  I.WSTĘP

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla gminy Nowe Piekuty zwany dalej „programem gminnym” został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku / z późniejszymi zmianami / o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

  a) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,
  b) działalność wychowawczą i informacyjną,
  c) ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury spożywania napojów alkoholowych,
  d) ograniczenie dostępności alkoholu,
  e) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
  f) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków i ich usuwanie.
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.
  4. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej.
  5. Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  6. Analizy sytuacji w gminie w zakresie problemów alkoholowych i narkotykowych za rok 2006.

  Jako priorytet przyjęto działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży oraz kontrolę obrotu napojami alkoholowymi.
  Uznając, że profilaktyka alkoholowa i narkotykowa i rozwiązywanie problemów wynikających z ich nadużywania wymaga działań ukierunkowanych i skoncentrowanych, Rada Gminy Nowe Piekuty uznaje za celowe udzielenie niezbędnej pomocy instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, które podejmą się prowadzić działalność w tym zakresie.

  W art.41 Ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi określa się następujące szczegółowe zadania w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy:
  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych.

  II. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

  Oddziaływania informacyjno- edukacyjne dotyczące profilaktyki alkoholowej i narkotykowej promujące model zdrowego i trzeźwego stylu życia, prowadzone będą przez systemowy program działań o charakterze cyklicznym i wielopłaszczyznowym na rzecz:
  - dzieci i młodzieży szkolnej,
  - dorosłych mieszkańców.

  Działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz młodzieży prowadzone będą przez:

  1. Kontynuowanie i wprowadzanie nowych programów profilaktycznych na terenie szkół oraz w świetlicach / „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków”, „Zanim spróbujesz”, „Program Noe”/.
  2. Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami socjoterapii w oparciu szkolną bazę lokalową.
  3. Współudział w organizowaniu imprez kulturalno- rozrywkowych, których ideą przewodnią będzie propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.
  4. Dofinansowanie imprez o charakterze turystyczno- krajoznawczym /obozy, wycieczki, rajdy, biwaki, itp. /dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
  5. Zakup pomocy do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach i świetlicach szkolnych.
  6. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym i turystycznym organizowanych przez Rady Rodziców i Samorządy Uczniowskie.
  7. Prowadzenie pomocy psychologiczno- terapeutycznej przez pedagoga szkolnego.
  8. Współudział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych.
  9. Dofinansowanie luf sfinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogów, nauczycieli, którzy są zatrudnieni w szkołach na terenie gminy i innych osób skierowanych przez komisję.
  10. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

  Działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz dorosłych mieszkańców prowadzone będą poprzez:

  1. Organizowanie spotkań poświęconych problematyce alkoholowej i narkotykowej dla rodziców.
  2. Udział w szkoleniach i kursach w zakresie pracy z dziećmi z rodzin patologicznych.
  3. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.
  4. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę napojów alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży
  5. Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych .
  6. Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym.

  III. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ

  1. Motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia.
  2. Udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia.
  3. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  4. Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
  5. Posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny.
  6. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.
  7. Motywowanie osób uzależnionych do leczenia poprzez:

  a) rozmowy interwencyjno - motywacyjne,
  b) kierowanie do biegłego na badania psychologiczne w istocie uzależnienia,
  c) kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego ,
  d) kierowanie do poradni specjalistycznych w celu podjęcia leczenia odwykowego /refundacja kosztów podróży i kosztów wszywki po okazaniu stosownych dokumentów/.
  8. Dofinansowanie udziału osób uzależnionych w różnych formach terapeutycznych.

  IV. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOTYKOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, MATERIALNEJ I PRAWNEJ.

  1. Objęcie opieką rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i narkotykowym.
  2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:

  a) wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności poddania się leczeniu odwykowemu,
  b) skierowanie osoby na badanie przez biegłych , w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy/,
  c) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem,

  3. Zwiększanie dostępności programów interwencji społeczno- prawnych służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  4. Wzmocnienie działań służących zwiększeniu aktywności przedstawicieli policji i pracowników socjalnych na rzecz ochrony rodzin przed przemocą.
  5. Finansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu kompetencji w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  6. Dofinansowanie zajęć informacyjnych, terapeutycznych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym.
  7. Organizowanie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych:
  - pomoc w odrabianiu lekcji podczas zajęć świetlicowych,
  - dofinansowanie dożywiania w szkołach,
  - zakup artykułów żywnościowych lub odzieży i przyborów szkolnych,
  - pomoc terapeutyczna – uczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
  8. Informowanie o możliwościach obrony przed przemocą w rodzinie-kierowanie do Centrum Interwencji Kryzysowych w celu uzyskania porady.
  9. Stworzenie lokalnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym poprzez zintegrowanie działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie /szkoły, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny, policja/.
  10. Tworzenie i finansowanie zajęć w ramach świetlic szkolnych, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym.
  11. Współpraca z Policją i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu rejestrowania wszystkich przejawów przemocy.  V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W art. 131 i 15 USTAWY.

  1. Kontrola usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z wymogami ustawy.
  2. Realizacja ustawowych zadań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia poprzez kontrolę przez członków komisji.
  3. Systematyczna kontrola przestrzegania przepisów dotyczących obrotu napojami alkoholowymi:

  a) przeprowadzenie kontroli zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  b) podejmowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim,
  c) przeprowadzenie w miarę potrzeby szkoleń dla osób zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych,
  d) rozważenie możliwości utworzenia zespołu kontrolno- interwencyjnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Alkohol- nieletnim dostęp wzbroniony!”.

  VI. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH.


  1. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

  a) leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin,
  b) przeciwdziałanie przemocy domowej,
  c) działania na rzecz pomocy dzieciom z rodzin gdzie występuje problem
  uzależnień w tym rozwijanie działalności i funkcjonowanie świetlic szkolnych
  i zajęć socjoterapeutycznych,
  d) działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich, które tworzą bezpieczne miejsce zdrowego i trzeźwego stylu życia dla alkoholików po zakończonej terapii.

  VII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

  1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wynosi 10% wynagrodzenia minimalnego.
  2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez przewodniczącego i sekretarza komisji.
  3. Za prowadzenie dokumentacji GKRPA Sekretarzowi Komisji, ustala się ryczałt w wysokości 700 zł brutto w skali rocznej wypłacane jednorazowo w miesiącu grudniu.

  VIII. KONTROLA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

  1. Przewodniczący Komisji składa sprawozdanie z działalności Wójtowi i Radzie Gminy do końca I kwartału za rok poprzedni.

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Za ustalenie szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z gminnego programu odpowiedzialny jest wójt.
  2. Środki finansowe na realizację gminnego programu zapewnione są w planie budżetowym, w ramach opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  3. Komisja ustala szczegółowy zakres działań wynikający z programu gminnego, wnioskując jednocześnie o przeznaczenie na ten cel stosownych środków w budżecie gminy. Po uchwaleniu budżetu, komisja gminna koryguje plan działań wskazując sposób realizacji.
  Data wprowadzenia: 2007-02-22 0837
  Data upublicznienia: 2007-02-22
  Art. czytany: 1362 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty