A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr VI/23/07

  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007


  UCHWAŁA NR VI/23/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 15 marca 2007
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 310, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218. Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 ) uchwala się, co następuje
  § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.468.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.178.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (4 – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
  § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 710.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  1) zaciąganych kredytów w kwocie - 290.000 zł,
  2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 420.000 zł.
  3. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 5.
  § 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 80.000 zł
  § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.225.804 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 6.
  2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 13.000 zł
  3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  § 6. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.
  § 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Spółki wodnej „Tłoczewka”
  - z tytułu dopłaty do konserwacji urządzeń melioracyjnych - 14.000 zł,
  2. Dotacje przedmiotowe dla Mazowiecko Podlaskiego Klubu „OYAMA KARATE” organizacji pożytku publicznego
  - z tytułu dopłaty do prowadzonych zajęć rekreacyjnych karate z młodzieżą na terenie Gminy Nowe Piekuty - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
  3. Dotacje podmiotowe dla:
  1) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 328.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
  § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 8.000 zł,
  2) wydatki - 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
  § 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 150.000 zł;
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 710.000 zł;
  § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego
  w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł,
  2) zaciągania zobowiązań:
  a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.573.000 zł,
  3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.
  § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
  § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2007-03-30 1357
  Data upublicznienia: 2007-03-30
  Art. czytany: 1219 razy

  » załącznik - rozmiar: 1239552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty