A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr VIII/28/07

  Uchwa w sprawie przyjecia gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych na lata 2007-2009

  UCHWAŁA NR VIII/28/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 5 lipca 2007 roku
  w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-2009
  Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 210, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-2009, stanowiącą załącznik do uchwały.
  § 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach koordynuje realizację strategii, o której mowa w § 1.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski

  Załącznik do Uchwały Nr VIII/28/07 Rady Gminy w Nowych Piekutach
  z dnia 5 lipca 2007 r.

  Gminna strategia
  rozwiązywania problemów społecznych na lata
  2007 -2009

  WSTĘP

  Zadaniem gminy jako wspólnoty jest wspieranie osób i rodzin, które z różnych powodów nie radzą sobie z właściwą realizacją swoich funkcji. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, adresatem jej działania jest rodzina jako całość, a jej wzmacnianie uznaje się za zasadniczy kierunek przy realizowaniu wszelkich programów wsparcia.
  Świat współczesny niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Dodatkowo szybkie tempo zachodzących zmian powoduje pogorszenie warunków bytu rodzin zwiększając sferę ubóstwa, gdyż nie wszyscy potrafią dostosować się do nowej rzeczywistości. Wszelkie zagrożenia muszą być dostrzegane i uwzględniane w polityce gospodarczej i społecznej państwa.
  Warunkiem opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych jest rozpoznanie potrzeb oraz własnych zasobów i mozliwości mogących być wykorzystanych w ich zaspokajaniu.
  Instytucją polityki społecznej państwa realizującą zadania pomocy społecznej w gminie jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem pracy Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im prawidłowego funkcjonowania w środowisku, zapewnienie skutecznej realizacji ról społecznych, stworzenie możliwości rozwoju.
  Z roku na rok maleją nakłady finansowe państwa na pomoc społeczną, a wzrasta udział gmin w finansowaniu tej sfery zadaniowej. W wielu rodzinach można zaobserwować stałe pogorszenie się standardów życia. Aby pomóc takim rodzinom należy kompleksowo podejść do problemów i wprowadzić systemowe rozwiązania.

  Ogólna charakterystyka Gminy Nowe Piekuty

  1.Obszar i położenie

  Gmina Nowe Piekuty jest gminą wiejską, zlokalizowaną w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego, we wschodniej części powiatu wysokomazowieckiego. Powierzchnia gminy to 10 937ha. Jest jedną z dziesięciu, a zarazem jedną z najmniejszych gmin powiatu. Na terenie gminy Nowe Piekuty znajduje się 35 miejscowości wiejskich posiadających status sołectwa, które zamieszkuje łącznie ok. 4 100 mieszkańców. Gmina Nowe Piekuty jest terenem typowo rolniczym, użytki rolne zajmują tu ponad 78% powierzchni z czego 66% stanowią grunty orne. Lasy stanowią 16,2% powierzchni gminy.

  2. Sytuacja demograficzna

  Gminę Nowe Piekuty zamieszkuje 4 091 mieszkańców (dane własne stan na – 14 marca 2006 r.) i z roku na rok liczba ta spada (w 2001 r. było 4 237 mieszkańców) spowodowane jest to spadkiem przyrostu naturalnego i migracją do miast. Struktura wieku ludności przedstawia się następująco:
  a) ludność do 18 roku życia - 947 osób;
  b) ludność w wieku produkcyjnym - 2 301 osób;
  c) ludność w wieku poprodukcyjnym - 843 osoby(z tego 504 kobiety i 339 mężczyźni)

  Na 100 mężczyzn przypada 96 kobiet.
  Wstępna pomigracyjna prognoza ludności przewiduje spadek liczby ludności do liczby 3700 w 2020roku.

  3.Rynek pracy

  Większość mieszkańców gminy (ok.90%) zajmuje się rolnictwem, około 5% mieszkańców gminy pracuje w sektorze administracji, edukacji i zdrowia, a pozostali mieszkańcy w sektorze handlu i transportu ( po ok. 1%).
  Bezrobocie na terenie gminy kształtuje się na poziomie 9-10% . I o ile sam wskaźnik nie jest wysoki w stosunku do średniej krajowej to niepokojącym jest fakt, że ok. 50% osób z tej liczby pozostaje bez pracy ponad rok i tylko niecały 1% ma prawo do zasiłku.

  4.Oświata i wychowanie

  Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły(dane własne z 1.IX.05):
  1) Zespół Szkół w Nowych Piekutach : szkoła podstawowa 166 uczniów, gimnazjum 113 uczniów, oddział przedszkolny 36 dzieci;
  2) Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej: szkoła podstawowa 166 uczniów, gimnazjum 99 uczniów, oddział przedszkolny 30 dzieci;
  3) Szkoła Podstawowa w Hodyszewie prowadzona przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów w Hodyszewie: 39 uczniów i 4 dzieci w oddziale przedszkolnym;
  4) Szkoła Podstawowa w Kostrach Noskach prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży 25 uczniów i 8 dzieci w oddziale przedszkolnym.

  5.Ochrona zdrowia i opieka społeczna

  Na terenie gminy znajdują się dwa Ośrodki Zdrowia w Łopieniach Jeżach i Jabłoni Kościelnej, jeden prywatny gabinet dentystyczny, jedna prywatna praktyka pielęgniarska.
  W Urzędzie Gminy znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający trzech pracowników: kierownika, pracownika socjalnego i pracownika ds. świadczeń rodzinnych.

  I. CEL STRATEGICZNY

  Stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać sami, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

  II. CELE OPERACYJNE

  1. Rozpoznawanie powodów i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.
  2. Zmniejszanie i rozwiązywanie problemów bezrobocia.
  3. Ograniczanie i rozwiązywania problemów alkoholizmu.
  4. Plany pomocy dla osób z problemami niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
  5. Tworzenie warunków do rozwiązywania problemów opiekuńczo- wychowawczych.
  6. Pomoc dla ludzi starszych.

  CEL OPERACYJNY Nr 1

  Rozpoznawanie powodów i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.

  Z przeprowadzonej analizy sytuacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach wynika, że podopieczni borykają się z różnymi rodzajami problemów, a są nimi:
  - bezrobocie,
  - bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
  domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych lub niepełnych,
  - niepełnosprawność i długotrwała choroba,
  - choroba alkoholowa,
  - przemoc w rodzinach,
  - zdarzenia losowe (głównie pożary i wypadki)

  Podjęte działania

  1. Analiza rzeczywistych potrzeb społecznych.
  1. Rozpoznanie głównych problemów mających wpływ na sytuację osób i rodzin.
  2. Dążenie do ustalenia zapotrzebowania na pomoc finansową niezbędną do zaspokojenia potrzeb.

  Czas realizacji:
  Praca ciągła.

  Realizatorzy:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
  Organizacje społeczne

  Przewidywane efekty:

  1. Aktualny monitoring problemów mieszkańców gminy Nowe Piekuty.
  2. Diagnozowanie i odpowiednio wczesne wykorzystywanie uzyskanych informacji w działaniach w zakresie pomocy społecznej.
  3. Zwiększenie trafności, skuteczności i efektywności działania Ośrodka Pomocy Społecznej.
  4. Wykorzystanie w celach profilaktycznych źródeł informacji o przyczynach korzystania z pomocy.
  CEL OPERACYJNY Nr 2

  Zmniejszenie i rozwiązywanie problemu bezrobocia

  Jednym z ważniejszych zadań jest pomoc osobom i rodzinom, których trudna sytuacja spowodowana jest brakiem możliwości zatrudnienia. Wśród osób bezrobotnych są osoby, na których utrzymaniu pozostają dzieci. Charakterystyczny jest fakt, że spora grupa bezrobotnych to absolwenci różnych szkół nieposiadający żadnego stażu pracy, zazwyczaj wymaganego przez pracodawców. Ponadto teren gminy jest typowo rolniczy. Nie ma tutaj zakładów pracy a miejsca pracy znajdują się większych miastach. Ze względu na niewielką mobilność ludności wiejskiej oraz wysokie koszty dojazdu, osobom takim trudno znaleźć zatrudnienie.

  Cele strategiczne:

  1) Usamodzielnienie bezrobotnych, poprzez udzielenie pomocy finansowej w pogarszającej się sytuacji materialnej w celu zapobiegania procesom frustracji i poczuciu degradacji społecznej, co ma niekorzystny wpływ na aktywne poszukiwanie pracy.
  2) Usamodzielnienie bezrobotnych przez ułatwianie im podjęcia zatrudnienia.

  Zadania do zrealizowania

  1) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych.
  2) Udzielanie pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
  3) Doskonalenie i dokształcanie pracowników ośrodka w pracy z osobami bezrobotnymi.

  Czas realizacji:
  Praca ciągła.

  Realizatorzy:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.
  Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

  CEL OPERACYJNY Nr 3

  Zamierzenia w zakresie rozwiązania problemu alkoholizmu.

  Na terenie naszej gminy istnieje problem alkoholizmu. Jest to zjawisko stanowiące zagrożenia zdrowia a czasami życia jednostek. U osób uzależnionych występują zmiany somatyczne i psychiczne. Część spośród nich wymaga terapii odwykowej. W rodzinach, gdzie rodzice lub jedno z nich są alkoholikami, skutki alkoholizmu dotykają dzieci. Dzieci te są znerwicowane, mają kłopoty z koncentracją, potrzebują pomocy psychologicznej. Alkohol powoduje deformację relacji w rodzinach. Alkohol powoduje też poważne skutki o charakterze społecznym, sprzyja brutalizacji i prymitywizacji życia. Na naszym terenie można dostrzec wzrost populacji ludzi młodych zagrożonych i dotkniętych alkoholizmem.
  Na skutek alkoholizmu istnieje potrzeba interwencji i pomocy ze strony tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, a często interwencji policji. Występuje też zapotrzebowanie na działania pomocowe w postaci terapii odwykowej, co wiąże się ze świadomością zagrożenia tym problemem, a z drugiej strony specyfiką choroby alkoholowej cechującej się nawrotami.

  Cele strategiczne:
  1) Współpraca pracowników socjalnych z policją i pracownikami instytucji zajmującymi się terapią, wypracowanie wspólnego modelu działania.
  2) Ochrona dzieci przed skutkami alkoholizmu rodziców.
  3) Doskonalenie form pracy z podopiecznym uzależnionym i jego rodziną w celu mobilizowania go do podjęcia leczenia odwykowego.

  Zadania do zrealizowania
  Zadania te określa uchwalony corocznie Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Czas realizacji:
  Praca ciągła.
  Realizatorzy:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Piekutach
  Pedagog Szkolny
  Policja
  Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

  CEL OPERACYJNY Nr 4

  Kierunki pomocy dla osób z problemem niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

  Osoby niepełnosprawne, czy też dotknięte długotrwałą chorobą borykają się z wieloma problemami, takimi jak: brak środków finansowych na leczenie oraz rehabilitację, ograniczenie możliwości w poruszaniu się i w kontaktach społecznych.
  Poważnym problemem jest brak na terenie gminy gabinetów specjalistycznych. Najbliżej znajdują się w Wysokiem Mazowieckiem, co wiąże się z dojazdami oraz długimi okresami oczekiwania na wizytę specjalistyczną. Osoby chore są często zniechęcone, pozostawione same sobie i często z powodu braku środków finansowych lub innych przyczyn rezygnują z kolejnych wizyt lub zakupu droższego leku.

  Cele strategiczne:

  1.Współpraca z Ośrodkami Zdrowia w Łopieniach Jeżach i Jabłoni Kościelnej.

  2. Ułatwienie dostępu do informacji o programach pomocy dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez PFRON i PCPR.

  3. Poprawa funkcjonowania w społeczeństwie osób chorych i niepełnosprawnych.

  Zadania do zrealizowania:

  1.Udzielanie wsparcia finansowego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

  2.Wspólpraca z PERON i PCPR.

  3. Tworzenie klas integracyjnych w szkołach na terenie gminy.


  Czas realizacji:
  Praca ciągła.

  Realizatorzy:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Dyrektorzy Szkół

  CEL OPERACYJNY Nr 5

  Pomoc w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych.

  Problem niezaradności rodzin w opiece i wychowaniu dzieci związany jest z wieloma dysfunkcjami, takimi jak:
  - nadużywanie alkoholu,
  - przemoc w rodzinie,
  - zaburzenie systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych: odejście bliskiej osoby,
  bezrobocie, zgon współmałżonka,
  - problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, zawodowych, małżeńskich, wyrażające się
  niedojrzałością emocjonalną, problemami we współżyciu z ludźmi, niezaradnością w
  prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz trudnościami adaptacyjnymi.

  W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z takich rodzin maja trudności w nauce, czują się odrzucone przez rodziców, są zaniedbane. Bez odpowiedniego poparcia i pomocy przestają kontynuować naukę nie są w stanie zdobyć żadnego zawodu. Z uwagi na to, potrzebna jest profesjonalna pomoc i to we wczesnym okresie, aktywizująca jednostki lub rodzinę do poszukiwania samodzielnych rozwiązań.

  Cele strategiczne

  1.Wdrożenie kompleksowego systemu pomocy dziecku i rodzinie, który będzie obejmował pomoc ze strony szkoły - pedagoga, ośrodka pomocy społecznej, psychologa.

  2. Pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych poprzez działanie edukacyjne i wspierające, aby lepiej radziły sobie z trudną sytuacją rodzinną.

  Zadania do zrealizowania

  1. Stworzenie możliwości skorzystania przez dzieci i rodziców z pomocy psychologicznej poprzez zatrudnienie pedagoga udzielającego doraźnej pomocy w poszczególnych szkołach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  2. Rozwój pomocy zespołowej poprzez umożliwienie korzystania z porad radcy prawnego i psychologa w celu opracowania planu pomocy z konkretną rodziną.
  3. Udzielanie pomocy konkretnej rodzinie, która nie jest w stanie sama podołać swoim problemom, w tym także udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej.
  4. Udzielanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, sporcie lub posiadają talenty artystyczne.

  Czas realizacji:
  Praca ciągła.

  Realizatorzy:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.
  Pedagog Szkolny
  Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna w Wysokiem Mazowieckiem
  Dyrektorzy Szkół
  CEL OPERACYJNY Nr 6

  Kierunki pomocy dla ludzi starszych.

  Problem ludzi starszych występuje głównie wtedy, kiedy są to osoby samotne, schorowane lub niepełnosprawne. Większa część osób starszych z terenu gminy to osoby zamieszkujące z rodzinami i mogące w każdej chwili liczyć na pomoc ze strony najbliższych. W kręgu szczególnej troski i zainteresowania przez nasz Ośrodek pozostają osoby, które są samotne, nieposiadające bliskiej rodziny ani osób stale troszczących się o ich codzienny byt. Takim osobom należy świadczyć pomoc w formie usług opiekuńczych, pomocy finansowej i rzeczowej np. opału na zimę. Zdarzają się, choć są one rzadkością przypadki, w których świadczone usługi opiekuńcze mogą okazać się niewystarczającą formą pomocy, ponieważ niektórzy samotni wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. Muszą, więc zostać umieszczone w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczo pielęgnacyjnych.
  Część osób starszych utrzymuje się z niskich świadczeń emerytalnych lub rentowych. Przy dużych wydatkach na leki, nie są w stanie pokryć innych, ale ważnych wydatków dnia codziennego. Te kłopoty finansowe w połączeniu ze złym stanem zdrowia nasilają problem osamotnienia i izolacji w środowisku.

  Cele strategiczne:

  1. Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym.

  2. Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych w tym stworzenie warunków do aktywizacji społecznej osób w wieku poprodukcyjnym, a będących jeszcze w pełni sił i zdrowia.

  Zadanie do zrealizowania

  1. Organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających tej formy pomocy.

  2. Zapewnienie środków w budżecie gminy na pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej.

  Czas realizacji:
  Praca ciągła.

  Realizatorzy:
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
  3. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łomży
  4. Samorząd Lokalny

  ZAKOŃCZENIE


  Głównym zadaniem niniejszej strategii jest formułowanie wizji, których urzeczywistnienie stanowi o realizacji misji.
  W trakcie realizowania zadania może wystąpić konieczność ich modyfikacji. Program jest ciągle otwarty na społeczną dyskusję i wszelkie konkretne uwagi i wnioski. Stąd strategia powinna podlegać weryfikacji oraz niezbędnym modyfikacjom adekwatnym do zmian zachodzących w otoczeniu.
  Naczelnym zadaniem gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych jest podejmowanie działań przewidzianych istniejącym systemem prawnym oraz poszukiwanie i wprowadzenie nowych form pracy na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych lub już wykluczonych społecznie.
  Przedstawione w naszej strategii zamierzenia mają spowodować poprawę
  sytuacji materialnej i bytowej poprzez podejmowanie samodzielnych inicjatyw i prób wyjścia z trudnej sytuacji bytowej oraz zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób i rodzin.
  Aby osiągnąć zamierzone cele potrzebna jest praca nie tylko realizatorów programu, ale również adresatów strategii.
  Natomiast gwarancją skuteczności zamierzeń i celów niniejszej strategii jest
  posiadanie środków finansowych.

  Budżet strategii stanowić będą:
  - środki finansowe z zasobów własnych gminy,
  - środki finansowe GOPS,
  - środki finansowe z dotacji budżetowych,
  - środki GKRPA,
  - środki PFRON.
  Data wprowadzenia: 2007-08-06 1147
  Data upublicznienia: 2007-08-06
  Art. czytany: 1481 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty