A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr VIII/29/07

  Uchwa w sprawie przyjecia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

  UCHWAŁA NR VIII/29/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 5 lipca 2007 roku
  w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
  Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 210, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się Gminny Program pomocy dziecku i rodzinie , stanowiący załącznik do uchwały.
  § 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach koordynuje realizację programu, o którym mowa w § 1.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Załącznik do uchwały Nr VIII/29/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 5 lipca 2007 roku

  PROGRAM
  POMOCY DZIECKU I RODZINIE  Jednym z zadań gminy jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych i wspieranie ich dążeń do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, opierając się o podstawową zasadę pomocniczości polegającą na współudziale osoby lub rodziny w rozwiązywaniu powstałych problemów. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wytycza główne kierunki działań Gminy mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych, poprawę efektywności działań gminnych jednostek oraz maksymalizację efektów rozwojowych. Planowane działania by mogły zostać zrealizowane muszą opierać się o realne możliwości gminy zarówno w zakresie finansowym jak i organizacyjnym.


  Pomoc społeczna i pomoc rodzinie

  Wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji bytowej w formie finansowej:

  1.W ramach zasiłków z systemu pomocy społecznej:
  a) pomoc finansowa w formie zasiłków stałych, okresowych, oraz
  zasiłków celowych i celowych specjalnych,
  b) finansowanie dożywiania dzieci w szkole oraz osób dorosłych, w tym realizacja rządowych programów,
  c) dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci,
  d) dofinansowanie do zakupu przyborów szkolnych.

  2.W ramach systemu świadczeń rodzinnych:
  a) przyznawanie zasiłków rodzinnych i dodatków do nich,
  b) przyznawanie zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych.

  3. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych. Przeciwdziałanie eksmisjom w
  ramach zawieranych kontraktów socjalnych, pomoc finansowa w celu
  zmniejszenia zadłużenia.

  4. Praca socjalna mająca na celu identyfikacje potrzeb, minimalizowanie lub
  usuwanie zagrożeń, realizowana w następujących formach:
  a) prowadzenie indywidualnego przypadku, polegające na pomocy jednostce w sprawach dotyczących jej potrzeb bytowych, dostępu do różnorodnych świadczeń i usług, które jej przysługują, a także potrzeb wewnętrznych wynikających z cech osobowości, głównym narzędziem jest wywiad środowiskowy oparty na kwestionariuszu pozwalającym postawić diagnozę i ustalić plan postępowania.
  b) praca z grupą, która ma na celu poprawę funkcjonowania jednostki poprzez czynne uczestnictwo w grupie; zadaniem tej metody jest poprawa funkcjonowania społecznego, łagodzenie i eliminowanie przeszkód utrudniających interakcje społeczne.
  c) organizacja społeczności, polegająca na koordynacji przez pracownika socjalnego poczynań osób i instytucji, inspirowaniu i dopomaganiu w poprawnej współpracy różnych podmiotów. Działanie ma to w konsekwencji doprowadzić do przekształcenia środowiska lokalnego, aby samo było zdolne do rozwiązywania swoich problemów.
  Realizatorzy zadania: Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe.


  Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo

  Podstawowym założeniem programu jest praca z rodziną w celu przywrócenia jej zdolności do normalnego funkcjonowania poprzez:
  a) umożliwienie udziału w terapii i wsparcie emocjonalne dla rodziców niewydolnych wychowawczo, których dzieci umieszczone zostały w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
  b) pomoc w organizowaniu grup wsparcia dla kobiet z rodzin, w których wystąpiło zjawisko przemocy,
  c) poradnictwo i umożliwienie udziału w terapii dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których istnieje czynny problem alkoholowy oraz z rodzin bez problemu alkoholowego, ale z utrzymującymi się dysfunkcjami rodziny, skutkującymi zaburzeniami rozwoju dzieci i młodzieży,
  d) zapewnienie opieki dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku,
  e) rozwijanie systemu pomocy dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez uruchamianie miejsc dziennego pobytu i rozwijanie świetlicowych form pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
  f) promowanie dobrych przykładów pomocy dzieciom i rodzinom.
  Realizatorzy zadania: Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły, organizacje pozarządowe.
  System wsparcia osobom w kryzysie i doświadczającym przemocy

  Kryzys społeczno- gospodarczy ma swe negatywne odzwierciedlenie w sposobie funkcjonowania rodziny. Nowe sytuacje związane z utratą pracy, z problemami finansowymi przekładają się na atmosferę panującą w rodzinie i powodują sytuacje, w których dotychczas stosowane metody rozwiązywania problemów zawodzą i konieczne staje się poszukiwanie pomocy na zewnątrz.
  Budowa systemu ma na celu wykorzystanie istniejących już instytucji we wspólnym działaniu ukierunkowanym na rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i przeciwdziałaniu przemocy.
  Działanie nakierowane jest na osoby będące w kryzysie i osoby doświadczające przemocy ze strony innych członków rodziny. Zakłada się, że doprowadzi ono do lepszego zrozumienia przyczyn i skutków sytuacji kryzysowych. Przyczyni się do zapobiegania i reagowania na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie. Pozwoli na wypracowanie efektywnych metod współpracy różnych systemów wsparcia.

  Realizacja celu będzie następowała poprzez działania:

  1) poradnictwo socjalne, prawne, pedagogiczne,
  2) konsultacje prowadzone przez pracowników socjalnych- informacje o możliwościach prawnych rozwiązywania problemów, informacje o instytucjach świadczących potrzebną pomoc oraz o możliwościach udzielania jak najwszechstronniejszej pomocy.
  3) informacyjne, upowszechniające wiedzę na temat przemocy i możliwości radzenia sobie w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.
  4) inicjowanie i tworzenie warunków do powstawania grup samopomocowych osób dotkniętych przemocą.
  Realizatorzy programu: Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły.


  Działania osłonowe i reintegracja społeczna grup defaworyzowanych podlegających wykluczeniu społecznemu

  1.Osoby długotrwale bezrobotne
  Podstawowym założeniem programu pomocy osobom bezrobotnym jest:
  1) udzielenie maksymalnego wsparcia materialnego rodzinom bezrobotnym w formie finansowej i rzeczowej poprzez:
  a) zasiłki okresowe i celowe na potrzeby bieżące, na opłaty mieszkaniowe finansowane z budżetu gminy,
  b) dążenie do umożliwienia uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej,
  c) prowadzenie z osobą bezrobotną pracy socjalnej poprzez:
  - ustalenie przyczyn bezrobocia, ocena zasobów bezrobotnego,
  - częsty kontakt z klientem i monitorowanie uzgodnionego planu działań,
  - motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy, podniesienia
  kwalifikacji lub przekwalifikowania,

  - udzielanie wsparcia psychologicznego poprzez uczestnictwo w grupie
  wsparcia dla osób bezrobotnych.

  Realizatorzy zadania: Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe.


  2. Osoby bezdomne
  Podstawowym zadaniem w zakresie pomocy osobom bezdomnym jest:
  a) zapewnienie bezpiecznego schronienia w noclegowni lub ogrzewalni,
  b) zapewnienie ciepłego posiłku, ubrania.
  Osobom bezdomnym, które chcą skorzystać z programu wychodzenia z bezdomności zaoferowana zostaje:
  - pomoc psychologiczna wspierająca w procesie readaptacji,
  - terapia, w tym terapia w zakresie uzależnień,
  - poradnictwo prawne w zakresie możliwości prawnego rozwiązywania
  powstałych problemów,
  - pomoc finansowa mająca na celu wzmocnienie motywacji w okresie realizacji
  programu,
  - umożliwienie udziału w grupie wsparcia skupiającej osoby realizujące
  program wychodzenia z bezdomności,
  - pomoc organizacji pozarządowych w usamodzielnianiu się osoby bezdomnej.

  Realizatorzy zadania:
  Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Caritas Archidiecezji Łomżyńskiej, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Policją, Urzędem Stanu Cywilnego i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wspieranie ruchów samopomocowych seniorów oraz organizowanie opieki osobom starszym


  W ramach aktywizacji osób starszych kontynuowane będą różne formy działania.
  1) zachęcanie seniorów do czynnego włączania się w organizację imprez okolicznościowych, udziału w wycieczkach oraz do udzielania pomocy osobom w podeszłym wieku wymagającym wsparcia,
  2) prowadzenie działań w zakresie wymiany międzypokoleniowej i wykorzystanie idei wolontariatu na rzecz młodszego pokolenia, a także rodzin uchodźców,
  3) kreowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej jako osoby aktywnej i potrzebnej,
  4) zapewnienie osobom wymagającym opieki pielęgnacyjnej i zaspokajania codziennych potrzeb usług opiekuńczych wykonywanych w ramach zlecania zadań z pomocy społecznej przez wykwalifikowane opiekunki zatrudnione w PKPS,
  5) kierowanie osób wymagających opieki całodobowej do Domów Pomocy Społecznej na terenie gminy oraz do innych domów w jej najbliższym otoczeniu. Zmiana ustawy o pomocy społecznej spowodowała ustawowy obowiązek ponoszenia odpłatności przez gminy kosztów pobytu osoby skierowanej, co bardzo mocno obciąża budżety małych gmin..

  Realizatorzy zadania:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, organizacje kombatanckie, organizacje pozarządowe.

  Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu najbliższych lat, a jego efekty zależeć będą głównie od ścisłej współpracy podmiotów oraz środków finansowych, które zostaną przeznaczone na ten cel.
  W trakcie realizowania zadań może wystąpić konieczność ich modyfikacji. Program jest ciągle otwarty na społeczną dyskusję i wszelkie konkretne uwagi i wnioski. Stąd będzie podlegał weryfikacji oraz niezbędnym modyfikacjom adekwatnym do zmian i potrzeb zachodzących w otoczeniu.

  Środki finansowe na realizację „Programu opieki nad dzieckiem i rodziną”, pochodzić będą głównie ze środków własnych gminy, dotacji budżetowych oraz innych źródeł.

  Realizatorzy programu:
  1. Samorząd lokalny.
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.
  3. Placówki szkolne na terenie gminy.
  4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  5. Lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe.
  6. Policja.
  7. Organizacje Pozarządowe  Data wprowadzenia: 2007-08-06 1150
  Data upublicznienia: 2007-08-06
  Art. czytany: 1074 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty