A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr X/41/07

  w sprawie zaciągnięcia kredytu

  UCHWAŁA NR X/41/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 5 października 2007 r.

  w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach”
  i „ Budowa parkingu przy boisku szkolnym w Nowych Piekutach”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:
  § 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości 220.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach” i w wysokości 50.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)na realizacje zadania pod nazwą „ Budowa parkingu przy boisku szkolnym w Nowych Piekutach”.
  § 2. Spłata kredytu będzie następować z dochodów budżetu gminy z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach 2007 -2008 obejmujących spłatę.
  § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Piekuty do zawarcia umowy kredytowej oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy kredytowej zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2007-10-31 0802
  Data upublicznienia: 2007-10-31
  Art. czytany: 994 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty