A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr X/42/07

  w sprawie zmian w budżecie gminy

  Załącznik07
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 5 października 2007 r.


  Wydatki – Zmniejszenie

  UCHWAŁA NR X/42/07 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 05 października 2007 roku

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 138 i art 188 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.,Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2.Zwiększeniu dochodów o kwotę 53.893 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 53.893 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  4. Przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
  ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)
  1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 8.731.730 zł
  plan wydatków ogółem wynosi – 9.441.730 zł
  2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 710.000 zł
  stanowi:
  kredyt długoterminowy w kwocie - 290.000 zł
  pożyczka w kwocie - 420.000 zł
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski

  Załącznikr 1 do Uchwały Nr X/42/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 5 października 2007r.


  Dochody – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  700 70005 0770 16.000 30.000
  750 75023 2360 1.000 2.000
  751 75108 2010 6.701 6.701
  75109 2010 4.596 10.529
  801 80195 2030 389 690
  852 85295 2030 9.568 92.579
  854 85415 2030 15.639 47.227
  Ogółem: 53.893  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  ZałącznikNr 2 do Uchwały Nr X/42/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 5 października 2007 r.


  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  010 01010 4260 11.000 66.000
  4530 3.000 22.000
  750 75023 4260 2.000 7.200
  4740 1.000 2.400
  751 75108 3030 4.676 4.676
  4210 1.425 1.425
  4300 600 600
  75109 3030 2.930 7.147
  4210 1.266 2.616
  4300 400 766
  801 80195 4300 389 8.190
  852 85295 3110 9.568 102.149
  854 85415 3240 15.034 73.477
  3260 605 13.750
  Ogółem: 53.893


  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski

  Nr 3 do Uchwały Nr X/42/
  Dział Rozdział § Kwota Plan po zmianach
  700 70005 4210 5.000 42.000
  70095 4300 5.000 25.000
  Razem: 10.000

  Wydatki - Zwiększenie

  Dział Rozdział § Kwota Plan po zmianach
  600 60016 4300 5.800 149.800
  6050 4.200 369.200
  Razem: 10.000


  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski  OBJAŚNIENIA


  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007


  Na podstawie otrzymanego pisma z dnia 05.10.2007r., Nr DŁM 0301-79/07 Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego w Łomży zwiększa się dotację celową w kwocie 6.701 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzonymi na dzień
  21 października 2007r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Na podstawie otrzymanego pisma z dnia 25.09.2007r., Nr DŁM 0301-69/07 Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego w Łomży zwiększa się dotację celową w kwocie 4.596 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady Gminy Nowe Piekuty w okręgu wyborczym Nr 14.
  Na podstawie otrzymanego pisma z dnia 12.09.2007r., Nr FB.II.BB.3011-156-1/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin
  w dziale Oświata i wychowanie , rozdz.80195 w kwocie 389 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
  Na podstawie otrzymanego pisma z dnia 17.09.2007r., Nr FB.II.BB.3011-341/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 605 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
  Na podstawie otrzymanego pisma z dnia 04.10.2007r., Nr FB.II.MC.3011-375/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 9.568 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  Na podstawie otrzymanego pisma z dnia 26.09.2007r., Nr FB.II.BB.3011-386/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.034 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
  W związku ze zwiększonymi wpływami dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości zwiększa się plan o 16.000 zł, zwiększa się plan z tytułu dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.000 zł.
  Powyższe zwiększenia dochodów przeznacza się na zwiększenie wydatków
  w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na zakup energii o kwotę
  11.000 zł, na opłatę podatku od towarów i usług o kwotę 3.000 zł, w rozdziale Urzędów Gmin zwiększa się plan na zakup energii o 2.000 zł oraz na zakup materiałów papierniczych o kwotę 1.000 zł.

  Zachodzi potrzeba przeniesienia planu wydatków gdzie występują oszczędności,
  tj. w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu na zakupu materiałów
  i wyposażenia kwota 5.000 zł i w rozdziale Pozostała działalność w ramach tego działu
  z planu zakupu usług pozostałych kwota 5.000 zł i przeznacza się te środki na zwiększenie planu wydatków rozdziału Drogi publiczne gminne na zakup usług pozostałych zwiększenie
  o 5.800 zł i na wydatki inwestycyjne zwiększenie o 4.200 zł.

  Ogółem dochody i wydatki należy zwiększyć o kwotę 53.893 zł według wskazanych podziałek klasyfikacji budżetowej.
  Powyższe zmiany są niezbędne dla prawidłowego wykonania budżetu.
  Data wprowadzenia: 2007-10-31 0805
  Data upublicznienia: 2007-10-31
  Art. czytany: 951 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty