A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr XI/50/07

  w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych


  UCHWAŁA NR XI/50/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 29 listopada 2007 r.
  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 251, poz. 1847 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązują cych na terenie gminy Nowe Piekuty
  od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:
  powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 460 zł
  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 680 zł
  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 940 zł
  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 650 zł
  - o liczbie osi – trzy - 1.100 zł
  - o liczbie osi 4 i więcej – 1.150 zł
  b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 tony:
  - o liczbie osi dwie – 680 zł
  - o liczbie osi trzy – 1.100 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 1.500 zł
  równej lub wyższej niż 31 ton;
  - o liczbie osi dwie – 730 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1.250 zł
  - o liczbie osi – cztery i więcej – 1.800 zł

  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 1.350 zł
  - o liczbie osi - trzy – 1.700 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 1.450 zł
  b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 tony:
  - o liczbie osi dwie – 1.400 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1.800 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 2.250 zł
  c) równej lub wyższej niż 31 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1.400 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1.800 zł
  - o liczbie osi – cztery i więcej – 2.500 zł
  od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zaspołu pojazdów:
  od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 560 zł
  równej i większej niż 5,5 ton i poniżej 9 ton – 600 zł
  równej i większej niż 9 ton i poniżej 12 ton – 800 zł
  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton:
  - o liczbie osi dwie - 1.530 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.350 zł
  b) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton włącznie:
  - o liczbie osi dwie - 1.530 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej –1.350 zł
  wyższej niż 36 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1.600 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.870 zł
  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton:
  - o liczbie osi dwie - 1.000 zł
  - o liczbie osi trzy – 1.830zł
  b) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton włącznie :
  - o liczbie osi dwie - 1.930 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.900 zł
  c) wyższej niż 36 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1.930 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej– 2.500 zł
  od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łąćznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych z dzialalnoscią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego). – 500 zł
  od przyczep i naczep, o których mowa a art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włacznie:
  - o liczbie osi jedna - 600 zł
  - o liczbie osi dwie – 930 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 740 zł
  b) wyższej niż 36 ton:
  - o liczbie osi jedna - 900 zł
  - o liczbie osi dwie - 1.400 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.020 zł
  od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
  a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włacznie:
  - o liczbie osi jedna - 700 zł
  - o liczbie osi dwie – 1.400 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.020 zł
  b) wyższej niż 36 ton:
  - o liczbie osi – jedna – 1.250 zł
  - o liczbie osi – dwie - 1.840 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1.390 zł
  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:
  mniej niż 30 miejsc – 800 zł
  równej lub wyzszej niż 30 miejsc – 1.100 zł
  2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych i wyposażonych w katalizator spalin określa się w wysokości:
  1) od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 1:
  - lit. a) – 350 zł
  - lit b) – 570 zł
  - lit. c) – 790 zł
  2) od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 4:
  - lit. a) – 460 zł
  - lit. b) – 500 zł
  - lit. c) – 740 zł
  3) od srodków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 7 – 400 zł
  4) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10:
  - lit. a) – 700 zł
  - lit. b) – 1.000 zł
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/126/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od srodków transportowych.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniam 1 stycznia 2008 roku.
  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2007-12-17 1435
  Data upublicznienia: 2007-12-17
  Art. czytany: 972 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty