A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała nR xi/52/07

  W SPRAWIE INKASA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO I LESNEGO

  UCHWAŁA NR XI/52/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 29 listopada 2007 r.
  w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 ) w zwiaązku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Nr 136, poz. 969 Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 ) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.. U z 2006 r. Nr 121, poz 844 Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ,Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordzynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Ne 120, poz. 818 ) uchwala się, co nastepuje:
  § 1. Uchwała niniejsza Rada Gminy w Nowych Piekutach:
  Zarządza pobór podatku rolnego, podatku lesnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;
  Określa inkasentów wyżej wymienionych podatków;
  Określa termin płatności dla inkasentów;
  Określa wysokość wynagrodzenia dla inkasentów.
  § 2. Zarządza się na terenie gminy pobór podatku rolnego, podatku lesnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
  § 3. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi a w szczególnych wypadkach pracownikom urzędu.
  § 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być wpłacone przez inkasenta na rachunek w terminie dwóch dni roboczych od dnia w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastapić.
  § 5. Ustala się wynagrodzenie brutto sołtysów za inkaso osobiście zainkasowanych kwot w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały, nie mniej niż 70,00 zł netto.
  § 6. Traci moc uchwała Nr XIV/58/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie inkasa łacznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku lesnego oraz określenia inkasentów i wysokości8 wynagrodzenia za inkaso.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 8. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewki
  Data wprowadzenia: 2007-12-17 1439
  Data upublicznienia: 2007-12-17
  Art. czytany: 972 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty