(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XVIII/113/20
» Uchwała Nr XVIII/112/20
» Uchwała Nr XVIII/111/20
» Uchwała Nr XVIII/110/20
» Uchwała Nr XVIII/109/20
 • Urząd Gminy
 • Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
 • 2012 rok
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  decyzja

  Nowe Piekuty, dnia 05.07.2012 IK.6733.1.2012 Decyzja Nr 1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz.901) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, (pismo z dnia 11.04.2012 r.), ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającą na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN oraz linii elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym stacji transformatorowej) w gminie Nowe Piekuty: obręb Jabłoń Dąbrowa, działki nr: 96/1, 96/2, 96/4, 186, 97/2, 97/1, 98; obręb Jabłoń Śliwowo, działki nr: 98, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 88, 87, 86, 85, 119, 82, 180, 83, 184, 183, 30, 179, 35, 36, 177, 37, 38, 115, 138, 139, 141, 111, 182, 140, 114. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienie projektu niniejszej decyzji w zakresie: 1. Ochrony gruntów rolnych i leśnych – postanowienie Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego Nr RA.6123.182.2012 z dnia 21.06.2012 r., 2. Melioracji Wodnych – postanowienie Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łomży Nr WZM.RI.4000/419/2012 z dnia 30.05.2012 r., 1. Rodzaj inwestycji. 1.1. Budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN oraz linii elektroenergetycznej napowietrzno kablowej nN wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym stacji transformatorowej). 2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych: 2.1. W zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), wraz z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zmianami). 2.1.1. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji należy opracować na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych i uzgodnić z dysponentami sieci uzbrojenia terenu. 2.1.2. W celu uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji należy złożyć stosowny wniosek w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckim, załączając 4 egz. dokumentacji projektowej wraz z: - uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrębnymi, - dokumentami stwierdzającymi prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 2.2. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) wraz z przepisami art. 71 i następnymi ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami). 2.2.1. W zakresie ochrony przyrody w sprawie nie mają zastosowana przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 2.2.2. Na terenach leśnych linię elektroenergetyczną należy prowadzić jako podziemną w sposób uwzględniający prowadzenie normalnej gospodarki leśnej. 2.2.3. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracyjnymi należy na etapie projektu uzgodnić dokumentację z Oddziałem Terenowym Łomża, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. 2.3. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 2.4. W obsłudze inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie występują wymagania określone przepisami odrębnymi. 2.5. W zakresie wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich w lokalizacji inwestycji występują skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2.6. W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych nie występują w przedmiotowej sprawie wymagania określone przepisami odrębnymi. 3. Linie rozgraniczające teren inwestycji. Linie rozgraniczające teren inwestycji określa załącznik Nr 1 do decyzji, sporządzony na mapie w skali 1:5000. 4. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część decyzji. U Z A S A D N I E N I E Wnioskowana inwestycja należy do kategorii inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 6 punkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz jest lokalizowana na terenach nieposiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a jej lokalizacja jest zgodna z przepisami odrębnymi w sprawie. Wobec powyższego, zastosowanie w sprawie mają przepisy art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stąd ustalono lokalizację inwestycji jak w treści decyzji. POUCZENIE Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Otrzymują strony postępowania: 1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 2. Dołęgowski Adam Jabłoń Dąbrowa 3. Płoński Dariusz, Jabłoń Dąbrowa 4. Jabłoński Kazimierz, Jabłoń Dąbrowa 5. Jankowski Waldemar Jabłoń Śliwowo 6. Kulesza Jacek, Jabłoń Dąbrowa 7. Śliwowski Józef, Jabłoń Śliwowo 8. Hanna i Wiesław Jabłońscy, Jabłoń Śliwowo 9. Wiesława i Mirosław Kruszewscy, Jabłoń Śliwowo 10. Kruszewski Krzysztof, Jabłoń Dąbrowa 11. Żochowski Marek, Jabłoń Jankowce 12. Grażyna i Zbigniew Rząca, Jabłoń Śliwowo 13. Markowski Piotr, 18-100 Łapy 14. Jabłońska Stanisława, 15-815 Białystok 15. Kamiński Bolesław, Jabłoń Dąbrowa 16. Mystkowski Ryszard, Jabłoń Śliwowo 17. Jolanta i Mariusz Dąbrowscy, Jabłoń Śliwowo 18. Adam Pruszyński, Jabłoń Śliwowo 19. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie 20. a/a

  Data wprowadzenia: 2012-07-06 1129
  Data upublicznienia: 2012-07-06
  Art. czytany: 3409 razy

  » decyzja - rozmiar: 47616 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » mapa - rozmiar: 375828 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty