(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Uchwała Nr XIV/54/04

  czystość i porzadek w gminie


  Uchwała Nr XIV/54/04
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 2 marca 2004 r.
  w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 121,poz.770, Nr 60, poz. 369, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 ) / Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala 'Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Piekuty', stanowiące załącznik do uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Nr 109/XXVI/97 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 8 sierpnia 1997 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz uchwała NR XXII/66/00 Rady Gminy Nowe Piekuty a dnia 11 listopada 2000 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski

  ZAŁĄCZNIK
  Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Piekuty
  W celu ochrony i racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego wprowadza się w życie 'Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty' będące powszechnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego.
  Rozdział I
  Postanowienia ogólne
  § 1. 1. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty; zwanej dalej 'Szczegółowymi zasadami' określają zadania i obowiązki mieszkańców , podmiotów gospodarczych oraz zakładów i jednostek działających na terenie gminy, właścicieli oraz dzierżawców lub zarządców nieruchomości, użytkowników lokali, jak również przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami, w celu utrzymania czystości i porządku w gminie.
  2. Utrzymanie czystości i porządku w gminie polegać będzie na:
  - gromadzeniu w wyznaczonych miejscach odpadów stałych, ich odbiór, transport na składowisko odpadów i ich utylizację
  - odbiorze nieczystości płynnych /ścieków/ zgromadzonych w zbiornikach szczelnych lub za pomocą sieci kanalizacyjnych oraz ich oczyszczania
  - utrzymaniu porządku i czystości na nieruchomościach, ulicach, chodnikach, w parkach, itp.
  - odśnieżaniu ulic, chodników i placów oraz likwidację gołoledzi na ciągach komunikacyjnych i przejściach
  - prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów

  Rozdział II
  Definicje
  § 2. Wprowadza się następujące definicje:
  1. Właściciel nieruchomości - jest to osoba, podmiot lub jednostka posiadająca tytuł własności do nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, a także użytkownik, zarządca, najemca, dzierżawca lub inna jednostka organizacyjna władająca daną nieruchomością.
  2. Odpady komunalne - są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
  3. Odpady wielkogabarytowe - są to odpady o dużych wymiarach, które ze względu na swoje duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach na odpady np: zbędne meble, sprzęt gospodarstwa domowego, wózki, itp.
  4. Odpady medyczne - są to odpady powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych, produkcji i obrotu lekami oraz środków medycznych.
  5. Odpady ulegające biodegradacji - są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
  6. Nieczystości płynne - są to ścieki odprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub czasowo gromadzone w szczelnych zbiornikach nie posiadających odpływu.
  7. Stacja zlewna - jest to miejsce, w którym przyjmowane są nieczystości płynne transportowane specjalistycznymi pojazdami z miejsc ich gromadzenia.
  8. Zbiorniki bezodpływowe - są to szczelne zbiorniki nie posiadające odpływu i połączenia z miejską lub przemysłową siecią kanalizacją, w których gromadzone są czasowo nieczystości płynne.
  9. Składowisko odpadów - jest to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.
  10. Wytwórca odpadów - jest to każda osoba fizyczna lub prawna, podmiot gospodarczy, zakład pracy lub inna jednostka organizacyjna, która w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub prowadzeniem działalności w zakresie produkcji, handlu lub usług wytwarza odpady lub nieczystości płynne.
  11. Recykling - jest to proces, który podlega powtórnemu przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.
  12. Zbiórka odpadów - jest to każde działanie zmierzające do gromadzenia odpadów w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, segregacja i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsca odzysku lub utylizacji.
  13. Balast - są to odpady komunalne nie podlegające wtórnej obróbce.
  Rozdział III
  Obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości oraz wymagania wobec nich w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów stałych oraz nieczystości płynne
  § 3. 1. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
  a) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
  b) zapewnienia transportu odpadów komunalnych na składowisko odpadów,
  c) usuwania odpadów z terenu nieruchomości oraz z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w tym również usuwania z chodników błota , śniegu i lodu oraz likwidowanie powstałych gołoledzi poprzez posypywanie ich powierzchni piaskiem,
  d) pielęgnowania trawników, kwietników itp. znajdujących się na terenie nieruchomości,
  e) utrzymania w należytym porządku części wspólnych użytkowanych budynków, np. klatek schodowych, korytarzy,
  f) wydzielania miejsc na pojemniki do gromadzenia odpadów. Miejsce to musi być łatwo dostępne z ogólnie dostępnych dróg i ciągów komunikacyjnych,
  g) podłączenia istniejących obiektów budowlanych oraz nowo wybudowanych na swój koszt do sieci kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku braku takiej możliwości do wybudowania szczelnego zbiornika bezodpływowego do czasowego gromadzenia nieczystości płynnych o odpowiedniej objętości
  h) zawarcia umowy na odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej nieczystości płynnych lub ich wywozu z szczelnych zbiorników oraz na wywóz odpadów komunalnych lub zapewnić ich transport na wysypisko w ramach własnych. Umowę -należy zawrzeć z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności usługowej w tym zakresie,
  i) udzielania informacji związanych z wytwarzaniem odpadów komunalnych i nieczystości płynnych oraz do okazania upoważnionym przez Wójta Gminy Nowe Piekuty organom lub osobom do wglądu: zawarte umowy w tym zakresie oraz potwierdzania dokonywania opłat za odprowadzanie lub wywóz nieczystości płynnych i wywóz lub składowanie odpadów komunalnych. Dokumenty potwierdzające dokonanie opłat właściciel nieruchomości powinien przechowywać przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  j) usuwania sopli dachowych stanowiących zagrożenie dla osób korzystających z chodników i ciągów komunikacyjnych,
  k) oznaczenia budynków, lokali i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki informacyjnej zawierającej nazwę ulicy i numer porządkowy nieruchomości
  l) zapewnienia należytego oświetlenia klatek schodowych korytarzy, bram i innych części budynku służących do wspólnego użytkowania
  2. Obowiązki określone w ust. 1 w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych i odprowadzania nieczystości płynnych nie dotyczą właścicieli niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy pod warunkiem, że na działce nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz pól i łąk uprawianych rolniczo.
  3. Właściciel nieruchomości nie może spalać odpadów powodujących wprowadzanie do atmosfery substancji szkodliwych, w szczególności opon, folii, opakowań z tworzyw sztucznych, itp. Zabronione jest również spalanie liści i wypalanie traw
  4. Każdy właściciel nieruchomości ma prawo do:
  a) zakupu pojemników na odpady komunalne lub ich wydzierżawienie od przedsiębiorcy realizującego usługi w zakresie odbioru tych odpadów
  b) podpisania umowy na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z przedsiębiorcą realizującym te usługi lub dostarczyć odpady na składowisko w ramach własnych ponosząc jedynie koszty składowania i utylizacji odpadów
  c) stałego odbioru nieczystości płynnych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej a w przypadku braku takiej możliwości niezwłocznego usuwania nieczystości płynnych z szczelnych zbiorników po dokonaniu zgłoszenia
  d) opomiarowania ilości nieczystości płynnych na własny koszt i rozliczania się według wskazań urządzeń pomiarowych
  1) indywidualnych uzgodnień warunków umowy zawieranej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą
  realizującym dane usługi
  2) żądania od przedsiębiorcy realizującego usługi w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych kopii dokumentów lub stosownych zaświadczeń potwierdzających ponoszenie opłat przez właściciela nieruchomości

  Rozdział IV
  Zasady gromadzenia odpadów stałych i nieczystości płynnych
  § 4. 1. Odpady stałe gromadzić można wyłącznie w pojemnikach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych. Obowiązek zapewnienia pojemnika lub kontenera spoczywa na właścicielu nieruchomości.
  2. Pojemniki na odpady należy ustawić w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsca te powinny być łatwo dostępne zarówno dla osób korzystających z danej nieruchomości i przedsiębiorcy transportującego odpady. Powodować powinny one jak najmniejszą uciążliwość. Pojemniki należy ustawić na utwardzonym podłożu i zabezpieczyć przed wpływem opadów atmosferycznych.
  3. Odbiór odpadów stałych z terenów budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz z zakładów pracy musi mieć miejsce nie rzadziej niż jeden raz miesiącu .Szczegółowe zasady odbioru odpadów stałych regulować będzie umowa zawarta pomiędzy stronami,.
  4. Odpady stałe mogą być składowane wyłącznie na składowisku odpadów.
  5. Ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów stałych komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego mierzony ilością odpadów stałych w m3 przypadających na 1 gospodarstwo w okresie rocznym w ilości
  4 m3/gospodarstwo. Wskaźnik ten posłużyć może do obciążenia właściciela nieruchomości za wytwarzanie odpadów w przypadku braku udokumentowania ponoszenia przez niego opłat związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów. Nie może jednak posłużyć on do ustalenia opłat ryczałtowych w przypadku zlecenia wykonania usług związanych z odbiorem odpadów stałych.
  6. Nieczystości płynne mogą być gromadzone w oczyszczalni ścieków. szczelnych zbiornikach wyłącznie w sytuacjach braku możliwości technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub indywidualnej oczyszczalni.
  7. Zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych, muszą być szczelne, nie mogą posiadać odpływów i założonych sączków oraz muszą być wykonane zgodnie z projektem technicznym sporządzonym przez osobę uprawnioną w oparciu o prawo budowlane.
  8. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników szczelnych realizować może wyłącznie przedsiębiorca posiadający odpowiednie zezwolenie i specjalistyczne środki transportu.
  9. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników może być realizowany na zlecenie lub na podstawie zawartej umowy, niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia wykonania tej usługi przez właściciela nieruchomości.
  10. Ilość nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiorniku ustala się na podstawie powierzchni dna zbiornika i wysokości słupa nieczystości lub wskazań licznika pomiarowego zamontowanego na środku transportu.
  11. Roczna ilość nieczystości płynnych odpowiadać powinna ilości wody zużytej przez właściciela nieruchomości odprowadzonej do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. W przypadku znacznej rozbieżności właściwy organ administracji zlecić może wykonanie badań szczelności zbiornika na koszt właściciela nieruchomości i wszcząć odpowiednie postępowanie w przypadkach uzasadnionych.
  12. Nieczystości płynne pochodzące ze zbiorników mogą być składowane wyłącznie w stacjach zlewnych.
  Rozdział V
  Selektywna zbiórka odpadów stałych
  § 5. 1. Selektywna zbiórka odpadów stałych prowadzona jest na koszt Gminy.
  2. Selektywnej zbiórce odpadów stałych podlegają : szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa plastykowe /opakowania po chemii gospodarczej/, puszki aluminiowe, butelki typu PET i makulatura.
  3. Makulaturę należy gromadzić w paczkach zaś puszki aluminiowe i butelki typu PET winne być zgniecione.
  4. Odpady do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić wyłącznie w przeznaczonych
  do tego celu pojemnikach odpowiednio oznakowanych, ustawionych w wyznaczonych
  miejscach na terenie gminy lub odpowiednio oznakowanych workach .
  5. Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów stałych nie mogą jednocześnie
  służyć do gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych.
  6. Odpady z selektywnej zbiórki odpadów stałych będą transportowane do wyznaczonych do tego miejsc.
  7. Selektywną zbiórkę odpadów stałych prowadzić powinni wszyscy mieszkańcy gminy, zakłady pracy i szkoły funkcjonujące na terenie gminy. W akcjach selektywnej zbiórki odpadów czynny udział winna brać młodzież szkolna.
  8. Wraz z selektywną zbiórką odpadów stałych prowadzić należy akcję informacyjno-edukacyjną na temat jej znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego.
  9. W przypadku składowania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów stałych pozostałych odpadów komunalnych koszty transportu, składowania i utylizacji odpadów zgromadzonych w tych pojemnikach nie będą obciążać gminy, natomiast uwzględnione będą przy ustaleniu cen jednostkowych odbioru, składowania i utylizacji odpadów komunalnych na rok następny.
  Rozdział VI
  Przedsiębiorcy prowadzący wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt
  § 6. 1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych oraz w zakresie odbioru, transportu i składowania w miejscach wyznaczonych nieczystości płynnych ze zbiorników, oraz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także pochówku i spalania zwłok zwierzęcych i ich części muszą uzyskać zezwolenie od Wójta Gminy Nowe Piekuty do prowadzenia tych działalności.
  2. Wzór wniosku oraz niezbędne dokumenty do wniosku o wydanie stosownego zezwolenia, a także szczegółową treść wydanego zezwolenia określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Zezwolenie na prowadzenie w/w działalności wygasa:
  a) wraz z upływem czasu na jaki zostało wydane
  b) w razie upadłości lub likwidacji przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie
  c) w trybie przewidzianym w przepisach o działalności gospodarczej
  d) w przypadku nie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu
  Rozdział VII
  Transport odpadów stałych i nieczystości płynnych
  § 7. 1. Transport odpadów stałych i nieczystości płynnych może odbywać się przy pomocy specjalistycznych środków transportowych przystosowanych do tego celu.
  2. Usługi transportowe świadczyć może przedsiębiorca posiadający wymagane zezwolenie.
  3. Odpady stałe i nieczystości płynne należy transportować w sposób zapewniający nie wydostawanie się odpadów i nieczystości na zewnątrz pojazdu, zanieczyszczając otoczenie.
  4. Ewentualne zanieczyszczenie otoczenia powstałe przy transporcie odpadów i nieczystości musi być niezwłocznie usunięte przez przedsiębiorcę wykonującego daną usługę.
  5. Przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymać środki transportu w należytej czystości oraz prowadzić systematycznie ich dezynfekcję. Pojazdy te muszą być odpowiednio oznakowane.
  Rozdział VIII
  Składowanie odpadów stałych i nieczystości płynnych
  § 8. Odpady stałe składowane są na składowiskach odpadów natomiast nieczystości płynne wywożone są do stacji zlewnych w oczyszczalniach ścieków. Zabronione jest składowanie odpadów i nieczystości w innych miejscach niż wymienione.
  1. Odpady wielkogabarytowe właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć na składowisko odpadów osobiście.
  2. Zabrania się gromadzenia na ogólnych zasadach odpadów niedozwolonych. Przedsiębiorcy realizującemu usługi transportowe odpadów komunalnych zabrania się transportowania odpadów niedozwolonych. Odpady te zobowiązany jest natychmiast zabezpieczyć i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości w sposób zabezpieczający środowisko naturalne przed skażeniem.
  Rozdział IX
  Odpady niebezpieczne
  § 9. 1. Odpady niebezpieczne nie mogą być gromadzone, transportowane i utylizowane na ogólnych zasadach w sposób podany w niniejszych szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
  2. Odpady niebezpieczne podlegają odrębnej segregacji, składowaniu i transporcie do specjalistycznych zakładów, gdzie są składowane i utylizowane.
  3. Segregację odpadów niebezpiecznych prowadzi osobiście właściciel nieruchomości, który zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tych odpadów.
  4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest osobiście zabezpieczyć właściwe gromadzenie odpadów niebezpiecznych, ich transport i utylizację przez jednostki specjalistyczne posiadające wymagane zezwolenie, przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych oraz poniesienia kosztów związanych z powyższym.

  Rozdział X
  Postępowanie ze zwłokami zwierzęcymi.
  § 10. 1. Zwłoki padłych zwierząt powinny być zabezpieczone sanitarnie według wskazań lekarza weterynarii lub powiatowego lekarza weterynarii.
  2. Zwłoki zwierząt padłych powinny być odstarczone do zbiornicy zwierząt w Brzózkach Falkach.
  3. Zwłoki zwierząt padłych przeznaczonych do zakopania powinny być dostarczone na gminne grzebowisko
  4. Przewóz zwłok zwierzęcych powinien odbywać się w workach z tworzywa sztucznego lub jeżeli dotyczy sztuk dużych odpowiednio zabezpieczonych przed ich zsunięciem się z pojazdu oraz przykrytych.


  Rozdział XI
  Wyznaczenie terenów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
  § 20. 1. Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Terenowego Inspektora Sanitarnego może zarządzić przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie Gminy określając obszar, na którym ma być przeprowadzona akcja oraz termin jej przeprowadzenia .
  2. Na wyznaczonym obszarze deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości.
  Rozdział XII
  Przepisy końcowe
  § 12. 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszych szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Piekuty sprawuje Wójt Gminy i Rada Gminy.
  2. Naruszenie przepisów zawartych w niniejszych szczegółowych zasadach podlega karze na zasadach przewidzianych w kodeksie wykroczeń.
  3. Obowiązek kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości i właścicieli zwierząt niniejszych zasad spoczywa na upoważnionej przez Wójta Gminy osobie lub instytucji.
  Data wprowadzenia: 2004-03-12 1252
  Data upublicznienia: 2004-03-12
  Art. czytany: 13357 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty