(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Urząd Gminy
 • Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
 • Decyzja celu publicznego

  decyzja celu publicznego

  Nowe Piekuty 20 sierpnia 2013 r. IK. 6733. 1. 2013 DECYZJA Nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust.1 i art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - po rozpatrzeniu wniosku PODLASKIEGO ZARZADU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU ul. Elewatorska 6; 15-620 Białystok z dnia 01 lipca 2013 r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku Nowe Piekuty – Kostry Noski w km. 17+079 k/ Krasowo Częstki zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny 613; 673; 636; 594/5 (rzeka Tłoczewka) w m. Krasowo Częstki, gmina Nowe Piekuty, wraz z nie-zbędnymi dojazdami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. u s t a l a m lokalizację inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku Nowe Piekuty – Kostry Noski w km. 17+079 k/ Krasowo Częstki zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny 613; 673; 636; 594/5 (rzeka Tłoczew-ka) w m. Krasowo Częstki, gmina Nowe Piekuty, wraz z niezbędnymi dojazdami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Granice terenu inwestycji przedstawiono na mapie w skali 1:1000 kolorem fioletowym , znajdującej się w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym uzyskano uzgodnienie projektu niniejszej decyzji w zakresie:  Melioracji wodnych – postanowienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzą-dzeń Wodnych w Łomży Nr WZM.RI/4000/567/2013 z dnia 29.07.2013 r. 1) Rodzaj inwestycji Urządzenia infrastruktury technicznej – przebudowa przepustu w ciągu drogi woje-wódzkiej w istniejącym pasie drogowym i działce rzeki Tłoczewka. 1.1. Stan istniejący terenu inwestycji . - pas drogi wojewódzkiej oraz wydzielony pas terenu rzeki Tłoczewka. 2) Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: 2.1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, realizacja inwestycji nie może wpływać ani zmieniać istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich; 2.1. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i za-bytków oraz dóbr kultury współczesnej, inwestycja: nie wpływa ujemnie na środowisko; zlokalizowana poza strefą ochrony konserwatorskiej; 3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, - warunki zabezpieczenia i ewentualnej przebudowy istniejącego uzbrojenia tech-nicznego kolidującego z projektowaną inwestycją tj. z przepustem przeprowadzają-cym wodę z prawej na lewą stronę drogi, należy uzgodnić z gestorami poszczegól-nych sieci. 4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, - należy zachować wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010r. Dz.U.z 2010 243 poz. 1623 ze zmianami) w tym, w szczególności: 1) zasięgi przestrzennej uciążliwości związane z lokalizacją i funkcjonowa-niem przedmiotowej inwestycji nie mogą przekroczyć granic terenu będą-cego w dyspozycji inwestora (na cele budowlane); 2) projektowana inwestycja nie może kolidować z istniejącym i projektowa-nym zagospodarowaniem terenów sąsiednich; 3) lokalizację projektowanego przepustu w drodze wojewódzkiej na etapie opracowania projektu budowlanego oraz warunki prowadzenia prac bu-dowlanych należy uzgodnić z właścicielem gruntów lub zarządcą terenów przewidzianych pod planowaną inwestycję; 4) należy uzyskać zezwolenie Zarządcy Drogi na lokalizację urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót związanych z projektowana inwestycją. - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymsto-ku działając z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego uzgadniając projekt decyzji podkreślił, iż na terenie inwestycji występuje śródlądowa woda powierzchniowa – rzeka Tłoczewka, a zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wod-ne zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych. 5. Warunki wynikające z przepisów szczególnych • Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) oraz zgodnie z obowią-zującymi przepisami i normami ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wy-maganych odległości i zabezpieczeń przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, budynkami, drzewami itp. • Ewentualna wycinka drzewostanu wymaga uzyskania zgody Gminy w tym zakresie. • Dokumentację architektoniczno – budowlaną należy wykonać zgodnie z Rozporzą-dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego za-kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 10 lipca 2003r. ze zmianami), • Inwestycja powinna odpowiadać przepisom zawartym w: - Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami); - Ustawie o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr19, poz.115z późn. zmianami ); • Ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r (Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami); • Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z późniejszymi zmianami) • do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć: 1. ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 6. Skutki wynikające z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Niniejsza decyzja zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wywołuje skutków o których mowa w art. 36 ustawy. UZASADNIENIE Ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sformuło-wano w oparciu o wniosek przedłożony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz na podstawie przepisów odrębnych. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, ustalono co następuje: Wniosek PZDW dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-nego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku Nowe Piekuty – Kostry Noski w km. 17+079 k/ Krasowo Częstki zlo-kalizowanego na działkach nr geodezyjny 613; 673; 636; 594/5 (rzeka Tłoczewka) w m. Krasowo Częstki, gmina Nowe Piekuty, wraz z niezbędnymi dojazdami oraz towa-rzyszącą infrastrukturą techniczną. Zgodnie z art. 2 pk. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-ściami wnioskowane zamierzenie ma charakter inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Nowe Piekuty, na podstawie art. 71 ust. 1, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – przeprowadził postępowanie administracyjne w sprawie ewentualnej konieczności wy-dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/wymienionego przedsięwzię-cia, zasięgając odpowiednio opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bia-łymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazo-wiecku. Na podstawie uzyskanych opinii wymienionych właściwych w sprawie organów , Wójt Gminy Nowe Piekuty wydał Decyzję Nr 1.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. sprawa Nr IK.6220.1.2013, w której orzekł o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po-legającego na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku Nowe Piekuty – Kostry Noski w km. 17+079 k/ Krasowo Częstki zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny 613; 673; 636; 594/5 (rzeka Tłoczewka) w m. Krasowo Częstki, gmina Nowe Piekuty, wraz z niezbędnymi dojazdami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. (decyzja Wójta – w aktach sprawy). W trakcie prowadzonego postępowania, po powiadomieniu stron za pośrednic-twem zawiadomienia oraz obwieszczenia, zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym, uwag i zastrzeżeń nie wniesiono. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora (art. 52.1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647). Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa między innymi: rodzaj inwestycji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych (które musi spełnić Inwestor przed wy-stąpieniem o pozwolenie na budowę), nie rodzi natomiast praw do terenu oraz nie na-rusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Prawo do dysponowania terenem będzie wymagane na etapie postępowania administracyjnego przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. • Odstąpiono od uzgodnienia decyzji wynikającej z art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ze zmia-nami , w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, ponieważ na tym te-renie w planie sporządzonym przed 1 stycznia 1995r. nie przewidywano realizacji tych zadań . Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na przedmiotowy teren może być wydana decyzja również innym wnioskodawcom. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i upraw-nień osób trzecich. Z tytułu niniejszej decyzji nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych przez wnioskodawcę, który nie uzyskał prawa do terenu. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. - X - Decyzja niniejsza wygasa, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub dla obszaru, na którym przewiduje się realizację inwestycji, zostanie uchwalony miej-scowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wyda-nej decyzji. - x - Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Załączniki: 1.Mapa przedstawiająca lokalizację inwestycji 2. opis techniczny O t r z y m u j ą : 1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok 2. Strony postepowania – wg. rozdzielnika 3. a/a Do wiadomości: 1.Marszałek Województwa Podlaskiego Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 Opracował zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniony urbanista Elżbieta Krasowska Okręgowa Izba Urbanistów z/s w Warszawie WA - 096

  Data wprowadzenia: 2013-08-20 0915
  Data upublicznienia: 2013-08-20
  Art. czytany: 2685 razy

  » decyzja - rozmiar: 87552 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty