(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XVIII/113/20
» Uchwała Nr XVIII/112/20
» Uchwała Nr XVIII/111/20
» Uchwała Nr XVIII/110/20
» Uchwała Nr XVIII/109/20
 • Urząd Gminy
 • Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
 • analiza stanu gospodarki odpadami

  analiza

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Piekuty za 2014 rok 1. Podstawy prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) gminy zobowiązane zostały do wykonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Piekuty funkcjonuje w oparciu o następujące podstawy prawne: • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.); • Uchwała Nr XX/129/2013 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty; • Uchwała Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty; • Uchwały Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; • Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; • Uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Nowe Piekuty; 2. Aktualny system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Piekuty 1) Obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Piekuty oparty jest o akty prawne wymienione w pkt 1 oraz założenia zapisane w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017. 2) Zgodnie z w/w Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami gmina Nowe Piekuty została zakwalifikowana do regionu zachodniego. W ramach tego regionu zostały wyznaczone obszary objęte projektami finansowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Odpady z gmin objętych projektami muszą trafić do wskazanych instalacji regionalnych co najmniej przez wyznaczony okres trwałości projektu. 3) Region zachodni obsługiwany jest przez dwie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, tj.: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze oraz Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii. 4) Zmieszane odpady komunalne z terenu gminy Nowe Piekuty przekazywane są do ZPiUO w Czerwonym Borze. 5) W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowe Piekuty odbywał się na podstawie zawartych indywidualnych umów o świadczenie usług z firmą: • Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA, 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4 6) Od 01.07.2013r. do 31.07.2013 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma Czyścioch Sp. z o.o. ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Ze względu na liczne naruszenia postanowień umowy, z dniem 1 sierpnia 2013 roku odstąpiono od umowy z firmą Czyścioch. Od 01.08.2013r. do 31.12.2013 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadziło Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA, 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4. 7) W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowe Piekuty zajmowało się Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA, 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4, wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. a) W ramach umowy z gminą Nowe Piekuty firma ASTWA odbierała: • raz w miesiącu – zmieszane odpady komunalne, • raz w miesiącu – segregowane odpady komunalne (papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe i szkło) Ponadto: a) Raz w roku miała miejsce zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. b) Przeterminowane leki mieszkańcy mogli wrzucać do pojemników usytuowanych w Ośrodkach Zdrowia w Jabłoni Kościelnej oraz Łopieniu Jeżach. c) Zużyte baterie i akumulatory można było wrzucać do pojemników usytuowanych w instytucjach publicznych położonych na terenie Gminy Nowe Piekuty, tj.: Urzędzie Gminy w Nowych Piekutach, szkołach. d) firma zorganizowała 2 punkty selektywnej zbiórki odpadów w których prowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych/problemowych, odzieży i tekstyliów, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych, odpadów metalowych, papieru i tektury. Punkty zlokalizowane przy szkole w Nowych Piekutach oraz przy szkole w Jabłoni Kościelnej. e) Odpady zielone powstające w gospodarstwach domowych prawie w 100% są zagospodarowywane przez mieszkańców Gminy Nowe Piekuty, którzy m.in. prowadzą kompostowanie odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby. I. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Nowe Piekuty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach) Wszystkie zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, tj.: PU-A „ASTWA” przekazywał do instalacji znajdującej się w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze celem właściwego zagospodarowania. Brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Tabela.1 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 200301 w poszczególnych kwartałach 2014 roku. Kwartał 2014 roku Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych I kwartał Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze 200301 71,16 R12 II kwartał Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze 200301 39,04 R12 III kwartał Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze 200301 42,86 R12 IV kwartał Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze 200301 38,76 R12 200301 191,82 R12 R12 – procesy odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11) Przekazane do ZPiUO w Czerwonym Borze zmieszane odpady komunalne w łącznej ilości 191,82 Mg poddawane były procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). Z łącznej masy przekazanych do zakładu w Czerwonym Borze zmieszanych odpadów komunalnych do składowania skierowanych zostało 73,66 Mg odpadów o kodzie 191212 powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu (MBR) co stanowi 38,4%. Ponadto z niniejszej masy zmieszanych odpadów komunalnych wysegregowano następujące ilości odpadów opakowaniowych: • Opakowania z papieru o kodzie 150101 – 0,4 Mg; • Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 150102 – 1,20 Mg; • Opakowania z metalu o kodzie 150104 – 0,6 Mg; • Opakowania ze szkła o kodzie 150107 – 0,2 Mg. Łącznie wysegregowano 3,92 Mg odpadów opakowaniowych, które w 90% poddane zostały recyklingowi w 2014 roku. Porównanie masy zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Nowe Piekuty i przekazanych do ZPiUO w Czerwonym Borze w 2013 i 2014 roku [Mg]. 2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Gmina Nowe Piekuty nie planuje w 2015r. żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych. Wszystkie koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu (w tym również koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych), zostały przedstawione w poniższej tabeli: Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez gminę Nowe Piekuty w roku 2014 r., w związku z wdrożeniem i obsługa nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Wyszczególnienie Koszty i wydatki poniesione w 2014 roku (stan na 31.12.2014r.) [zł] Koszty zbierania oraz utylizacji odpadów komunalnych na podstawie umowy z P U-A ASTWA Sp. z o.o. w Białymstoku (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie PSZOK) 290.001,60 Przypis na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy Sokoły w 12-sto miesięcznym okresie rozliczeniowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 254.174,00 Rzeczywiste wpłaty otrzymane za odbiór odpadów komunalnych w 2014 roku Wpłaty bieżące za 2014r. 243 378,80 Wpłaty zaległe za 2013r. Plus: • odsetki • koszty 3 946,60 20,00 475,20 Zaległości (stan na dzień 31.12.2014r.) Nadpłaty (stan na dzień 31.12.2014r.) 14.011,00 1.119,60 4. Liczba mieszkańców. a) liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Nowe Piekuty: • stan na 31.12.2013r. – 4139 osób • stan na 31.12.2014r. – 4087 osób b) liczba mieszkańców wg. deklaracji: • stan na 31.12.2013r. - 3301 osób • stan na 31.12.2014r. - 3300 osób c) Liczba gospodarstw objętych systemem: • stan na 31.12.2013r. - 839 gospodarstw, z czego 5 nie prowadziło segregacji odpadów komunalnych • stan na 31.12.2014r. - 843 gospodarstw, z czego 4 nie prowadziło segregacji odpadów komunalnych. Do wyliczeń poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok 2014 przyjęto liczbą mieszkańców zamieszkałych w Gminie Nowe Piekuty wg GUS (stan na 30.09.2014r.) 5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12. Na terenie gminy Nowe Piekuty: a) zlokalizowanych jest 333 oczyszczalnie przydomowe, b) zlokalizowanych jest 495 zbiorników bezodpływowych c) ok. 400 właścicieli nieruchomości nie opróżniało zbiorników bezodpływowych poprzez specjalistyczne firmy. 6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Nowe Piekuty w 2014 roku. a) Masa odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców Gminy Nowe Piekuty: Przyjęto: • 4087 osób jako liczbę mieszkańców zamieszkałych teren Gminy Nowe Piekuty w 2014r. wg. GUS (stan na 30.09.2014r.). Według złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wynika że mieszkańców zamieszkujących Gminę Nowe Piekuty w 2014r. było 3300 osób.), • 275 kg – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa podlaskiego wg GUS w 2013 roku. Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Nowe Piekuty wyliczona na podstawie ilości osób zamieszkałych wg GUS Mw = 4087 osób x 275 kg/M/rok = 1123,92 Mg Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Nowe Piekuty wyliczona na podstawie ilości osób zamieszkałych wg złożonych deklaracji Mw= 3300 osób x 275 kg/M/rok = 907,50 Mg b) Masa wszystkich odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Nowe Piekuty w 2014 roku zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych oraz odpady przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach. Kod i rodzaj odebranych odpadów Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Rocznie 150101 Opakowania z papieru i tektury 3,28 3,81 6,14 3,80 17,03 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 5,43 5,84 3,83 6,27 21,37 150107 Opakowania ze szkła 0,71 1,41 4,89 2,44 9,45 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 0,02 0,04 0,06 0,03 0,15 16 01 03 Zużyte opony 0,1 0,14 0,12 3,20 3,56 170101 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 0,06 0,05 0,08 0,09 0,28 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 0,08 0,06 0,11 0,08 0,33 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,0 0,0 0,001 0 0,001 200132 Leki inne niż wymienione w 200131 0,0 0,001 0,001 0,001 0,003 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 0,0 0,0 0,001 0,0 0,001 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,0 0,0 0,001 0,0 0,001 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 i 200135 0,0 0,04 0,0 0,38 0,42 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 2,60 4,32 3,06 9,6 19,58 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 71,16 39,04 42,86 38,76 191,82 200307 Odpady wielkogabarytowe 0,0 0,06 0,0 1,58 1,64 83,44 54,811 61,154 66,231 268,636 Odpady biodegradowalne, w tym zielone w ok. 99% są zagospodarowywane przez mieszkańców Gminy Nowe Piekuty we własnym zakresie i na własne potrzeby, np. poprzez kompostowanie, skarmianie zwierząt, spalanie w piecach domowych (papier). Porównanie ilości selektywnie odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty poddanych recyklingowi w 2013 i 2014 roku [Mg]. 7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy Nowe Piekuty. Z terenu Gminy Nowe Piekuty w 2014r. odebrano 191,82 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, które poddano mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w wyniku którego wysegregowano 3,92 Mg odpadów opakowaniowych, które poddano recyklingowi w instalacjach oraz 73,66 Mg odpadów o kodzie 191212, które poddano składowaniu na składowisku odpadów w Czerwonym Borze. Gmina Nowe Piekuty osiągnęła w 2014 roku następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: a) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 18,59 % przy dopuszczalnym (maksymalnym) poziomie 50%. b) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14,72 przy minimalnym poziomie 14%. c) Poziom recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 45,90% przy minimalnym 38 % Porównanie osiągniętych poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 8. Podsumowanie i wnioski Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Piekuty za 2014 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Piekuty funkcjonuje poprawnie. Gmina Nowe Piekuty osiągnęła wymagane przepisami prawa odpowiednie poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 100% odpadów komunalnych poddawanych jest innym niż składowanie procesom przetwarzania. Priorytetowym zadaniem Gminy Nowe Piekuty w kolejnych latach jest jeszcze większe uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz efektywnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągniecia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

  Data wprowadzenia: 2015-05-15 1356
  Data upublicznienia: 2015-05-15
  Art. czytany: 2490 razy

  » analiza - rozmiar: 196096 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty